Ακόμα και κατά 133% θα αυξηθεί ο φόρος σε ελεύθερους επαγγελματίες μετά το νέο κυβερνητικό νομοσχέδιο

Ακόμα και κατά 133% θα αυξηθεί ο φόρος σε ελεύθερους επαγγελματίες μετά το νέο κυβερνητικό νομοσχέδιο

👉Με επιβαρύνσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες, ατομικές επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους έρχεται το 2024 καθώς η αλλαγή του τρόπου φορολόγησης, και συγκεκριμένα η εφαρμογή τεκμαρτού τρόπου προσδιορισμού του εισοδήματος, θα φέρει νέο πονοκέφαλο σε 734.000 επαγγελματίες.

Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα σε όλους τους επαγγελματίες να αμφισβητήσουν το ποσό που προκύπτει από το τεκμήριο της ελάχιστης αμοιβής, αλλά, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να ζητήσει κάποιος τη διενέργεια ελέγχου από τις φορολογικές αρχές για να αποδειχθεί η ακρίβεια της δήλωσής του για εισόδημα μικρότερο του τεκμαρτού που σημαίνει άνοιγμα κάθε ιδιωτικού απορρήτου.

Το μεγαλύτερο τμήμα της κατηγορίας αυτής, όπως δείχνουν τα στοιχεία της ΑΑΔΕ και του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αποκρύπτει τα πραγματικά εισοδήματα λέει η κυβέρνηση και αυτό οδηγεί στη θέσπιση ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος 10.920 ευρώ, το οποίο θα φτάνει, ανάλογα με τα χρόνια της ατομικής δραστηριότητας, σε έως 14.196 ευρώ.

Αντίθετα, για όσους δηλώνουν εισοδήματα υψηλότερα των τεκμηρίων προκύπτουν μειώσεις που ξεκινούν από 8,67% και φτάνουν στο 12,26%.

Με τις αλλαγές που θα επέλθουν, όσοι δήλωναν μέχρι σήμερα εισοδήματα κάτω από 10.000 ευρώ θα δουν τον φόρο τους ακόμα και να διπλασιάζεται και, σε ορισμένες περιπτώσεις, η αύξηση ξεπερνά το 133% του φόρου που κατέβαλαν.

Πώς θα φορολογηθούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες για τα εισοδήματα του 2023

1. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αυτοαπασχολούμενοι και οι ατομικές επιχειρήσεις θα φορολογούνται πλέον με τεκμαρτό τρόπο. Το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα ανέρχεται στα 10.920 ευρώ και, ανάλογα με τα χρόνια δραστηριοποίησης, θα μεταβάλλεται. Ειδικότερα:

– Για τα τρία πρώτα χρόνια δραστηριοποίησης δεν θα υπάρχει τεκμαρτό εισόδημα.

– Τον τέταρτο χρόνο θα είναι μειωμένο κατά 67%.

– Τον πέμπτο μειωμένο 33%.

– Στον έκτο χρόνο το τεκμαρτό εισόδημα θα φτάσει τα 10.920 ευρώ, ενώ έπειτα από τρεις τριετίες (πάνω από 12 χρόνια) θα ανέλθει στα 14.196 ευρώ.

Σημειώνεται ότι η ελάχιστη αμοιβή και έως του ποσού των 14.196 ευρώ αφορά το 84% των επαγγελματιών οι οποίοι δεν έχουν εργαζομένους.

2. Το ύψος του τζίρου της επιχείρησης. Σύμφωνα με την τελική ρύθμιση, η προσαύξηση ανέρχεται στο 5% επί του ποσού, κατά το οποίο ο κύκλος εργασιών του υπόχρεου υπερβαίνει τον μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών του ΚΑΔ στον οποίο ο υπόχρεος πραγματοποιεί τα υψηλότερα έσοδα. Για παράδειγμα, ελεύθερος επαγγελματίας με ετήσιο τζίρο 35.000 ευρώ υπερβαίνει τον μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών του ΚΑΔ όπου πραγματοποιεί τα υψηλότερα έσοδα κατά 10.000 ευρώ (ετήσιος τζίρος 35.000 ευρώ – μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών ΚΑΔ 25.000 ευρώ = 10.000 ευρώ). Επομένως, η προσαύξηση 5% θα εφαρμοστεί επί του ποσού των 10.000 ευρώ.

3. Οι επαγγελματίες που θα φορολογηθούν για τα φετινά (2023) εισοδήματα με το τεκμήριο θα πληρώσουν το 2024 μειωμένη κατά 50% προκαταβολή φόρου, υπολογιζόμενη πάνω στη διαφορά τεκμαρτού και δηλωθέντος κέρδους.
Ποιοι εξαιρούνται από το τεκμήριο

1. Επαγγελματίες που απαλλάσσονται από το τεκμαρτό εισόδημα. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν:

– Οι νέοι επαγγελματίες για τα πρώτα 3 χρόνια από την έναρξη της δραστηριότητάς τους.
– Οι αγρότες.

– Όσοι αμείβονται με “μπλοκάκι” και έχουν έως 3 εργοδότες.

– Οι επαγγελματίες που παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 80%.

2. Επαγγελματίες για τους οποίους το τεκμήριο είναι μειωμένο κατά 50%. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται επαγγελματίες:

– Που παρουσιάζουν αναπηρία 67% έως 79%.

– Που ασκούν δραστηριότητα και έχουν την κύρια κατοικία σε οικισμούς με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους.

– Που είναι γονείς μονογονεϊκής οικογένειας με ανήλικα τέκνα.

– Που είναι γονείς με εξαρτώμενα τέκνα με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

– Που είναι γονείς πολύτεκνων οικογενειών.

3. Επαγγελματίες με εποχική δραστηριότητα. Για επιχειρηματικές δραστηριότητες όπου εκ του νόμου μπαίνουν χρονικοί περιορισμοί λειτουργίας εντός του φορολογικού έτους το τεκμαρτό εισόδημα θα υπολογίζεται με βάση τους μήνες λειτουργίας της επιχείρησης, δηλαδή με δωδεκατημόρια. Για παράδειγμα, αν μια επιχείρηση είναι ανοιχτή 8 μήνες τον χρόνο, το ελάχιστο εισόδημα θα περιορίζεται στα 8/12.

4. Επαγγελματίες που αμφισβητούν το τεκμήριο. Το τεκμήριο είναι μαχητό και οι φορολογούμενοι μπορούν να το αμφισβητήσουν στις εξής περιπτώσεις:

α) Στρατιωτική θητεία.
β) Φυλάκιση.
γ) Νοσηλεία σε νοσοκομείο ή κλινική.
δ) Αδυναμία άσκησης δραστηριότητας λόγω εγκυμοσύνης ή λοχείας με βάση την εργατική νομοθεσία.
ε) Εκτεταμένες φυσικές καταστροφές που κατέστησαν αδύνατη, συνολικά ή μερικά, την άσκηση της επαγγελματικής ή επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.
στ) Ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ατομικής τους επιχείρησης ή της άδειας άσκησης επαγγέλματός τους.
ζ) Απαγόρευση λειτουργίας του καταστήματος ή άλλου χώρου άσκησης της επαγγελματικής ή επιχειρηματικής τους δραστηριότητας σε εφαρμογή απόφασης δημόσιας αρχής για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας ή άλλου λόγου που υπαγορεύει το δημόσιο συμφέρον.
η) Άλλοι λόγοι ανωτέρας βίας που εμποδίζουν την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Πέραν των παραπάνω, ο ελεύθερος επαγγελματίας έχει επιπλέον τη δυνατότητα να αμφισβητήσει το ποσό που προκύπτει από το τεκμήριο της ελάχιστης αμοιβής. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να ζητήσει τη διενέργεια ελέγχου από τις φορολογικές αρχές για να αποδειχθεί η ακρίβεια της δήλωσής του για εισόδημα μικρότερο του τεκμαρτού.
Τέλος επιτηδεύματος

Το φορολογικό νομοσχέδιο που συζητείται στη Βουλή και αναμένεται να ψηφιστεί την επόμενη εβδομάδα ξεκαθαρίζει ποιοι θα πληρώσουν το επόμενο έτος το μισό τέλος επιτηδεύματος και ποιοι θα επιβαρυνθούν με ολόκληρο το ποσό. Όπως προκύπτει, τα φυσικά πρόσωπα που αμείβονται με “μπλοκάκι” και έχουν έως τρεις εργοδότες θα συνεχίσουν να πληρώνουν στο ακέραιο το τέλος επιτηδεύματος, όπως έκαναν και φέτος, καθώς εξαιρούνται από το σύστημα τεκμαρτού προσδιορισμού του εισοδήματός τους.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, το 2024 το τέλος επιτηδεύματος διαμορφώνεται ως εξής:

– 800 ευρώ για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους.

– 1.000 ευρώ για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους.

– 325 ευρώ για τους επιτηδευματίες και ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα.

– 300 ευρώ για κάθε υποκατάστημα ετησίως, αν συστήνεται από επιτηδευματία και ασκούντα ελεύθερο επάγγελμα, και 600 ευρώ ετησίως, αν συστήνεται από νομικό πρόσωπο που ασκεί εμπορική επιχείρηση. Ως υποκατάστημα νοείται κάθε επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία στην ημεδαπή, εκτός της έδρας της επιχείρησης, στην οποία ενεργείται παραγωγική ή συναλλακτική δραστηριότητα.

Δεν λογίζονται ως υποκαταστήματα, για την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος, οι προσωρινοί εκθεσιακοί χώροι και οι πρόσκαιρες επαγγελματικές εγκαταστάσεις που λειτουργούν για χρονικό διάστημα μέχρι 30 ημέρες, οι επαγγελματικές εγκαταστάσεις που στεγάζονται σε διαφορετικούς ορόφους, συνεχόμενους ή μη, του ίδιου κτιριακού συγκροτήματος, οι εγκαταστάσεις τουριστικών καταλυμάτων εντός παραδοσιακών κτισμάτων, σύμφωνα με το Π.Δ. 33/1979 (Α’ 10), που λειτουργούν σε ξεχωριστά κτίρια, αλλά με ενιαία άδεια λειτουργίας, η οποία εντάσσεται ως ενιαία εγκατάσταση στην ίδια τουριστική μονάδα, καθώς και οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις της περίπτωσης.

– 400-500 ευρώ για τα φυσικά πρόσωπα που το εισόδημά τους προέρχεται από ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα και έχουν έγγραφη σύμβαση με μέχρι τρία φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα, ή 75% των ακαθάριστων εσόδων τους προέρχεται από ένα φυσικό ή/ και νομικό πρόσωπο.

Από το οικονομικό έτος 2013 και εφεξής εξαιρούνται από την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος τα πρόσωπα που ασκούν ατομική εμπορική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 80%.
"ΟΝ LINE ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ"
Για πληροφορίες πατήστε την εικόνα

Για πληροφορίες πατήστε την εικόνα

ΣΤ. ΠΛΟΥΜΙΣΤΟΣ: ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΘΕΜΑ

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

LifeHealthCare - Ολιστική προσέγγιση της υγείας

LifeHealthCare - Ολιστική προσέγγιση της υγείας
ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΟΜΙΛΙΕΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΟΜΙΛΙΕΣ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όνομα

ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΡΓΑ,583,ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ,2214,ΑΠΟΨΕΙΣ,122,Άρθρα,835,ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ,222,ΑΥΤΟΒΕΛΤΙΩΣΗ,1053,ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ,255,ΑΦΥΠΝΙΣΗ,1221,ΒΙΝΤΕΟ,789,ΒΟΛΟΣ,133,ΓΥΝΑΙΚΑ-THILIKO,1869,ΔΙΑΤΡΟΦΗ,324,Ειδηση-ολόγιο,9242,Ειδηση-ολόγιο ΕΛΛΑΔΑ,8165,ΕΚΤΑΚΤΑ,115,ΕΛΛΑΔΑ,2229,ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΩΝ - ΧΡΗΣΜΩΝ,64,ΕΠΙΒΙΩΣΗ,49,ΕΡΕΥΝΕΣ,96,ΖΩΗ,241,ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ,155,Θεσσαλία,1324,ΘΕΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ,133,ΘΡΗΣΚΕΙΑ,1516,Κόσμος,10384,ΚΟΥΤΣΟΜΠΟΛΙΟ,17,ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΑ,64,ΝΕΑ ΤΑΞΗ,946,ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,1757,Πολιτική,6964,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ,6340,ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ - ΧΡΗΣΜΟΙ,97,ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΟΜΙΛΙΕΣ,79,Στηρίζω,345,ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ,1349,Τοπικά,11682,ΤΡΕΙΣ σημαντικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με τη στήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας-Π.Ε. Μαγνησίας,1,ΥΓΕΙΑ - ΕΡΕΥΝΕΣ,3461,ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ,111,ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ,131,ΧΟΡΗΓΙΕΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ,393,ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ,887,Eco-News,3015,GP - info,5,voice healing therapy,102,
ltr
item
Ploumistos.com: Ακόμα και κατά 133% θα αυξηθεί ο φόρος σε ελεύθερους επαγγελματίες μετά το νέο κυβερνητικό νομοσχέδιο
Ακόμα και κατά 133% θα αυξηθεί ο φόρος σε ελεύθερους επαγγελματίες μετά το νέο κυβερνητικό νομοσχέδιο
Ακόμα και κατά 133% θα αυξηθεί ο φόρος σε ελεύθερους επαγγελματίες μετά το νέο κυβερνητικό νομοσχέδιο
https://www.taxheaven.gr/uploads/images//businessman_money04.jpg
Ploumistos.com
https://www.ploumistos.com/2023/12/133.html
https://www.ploumistos.com/
https://www.ploumistos.com/
https://www.ploumistos.com/2023/12/133.html
false
8744407500552563135
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content