Ηλεκτρονικό φακέλωμα – Ελλάδα: 230 εκατ. ευρώ για τη Δημόσια Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Ηλεκτρονικό φακέλωμα – Ελλάδα: 230 εκατ. ευρώ για τη Δημόσια Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

👉Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνουν δυο σημαντικά έργα Government Cloud, το G-Cloud Next Generation και το έργο «Παροχή Κεντρικών Νεφο-Υπολογιστικών Υποδομών και Υπηρεσιών – Public Cloud».

Όπως τονίζει και ο Δημήτρης Γιάντσης, γενικός διευθυντής Έργων της Κοινωνίας της Πληροφορίας «η Κοινωνία της Πληροφορίας υπογράφει συμβάσεις, πιθανόν και εντός του μήνα, για δυο ιδιαιτέρως σημαντικά έργα Government Cloud προϋπολογισμού 230 εκατ. ευρώ, συμβάλλοντας έτσι καθοριστικά στην υλοποίηση της «Cloud first policy» της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής».

G-Cloud Next Generation

Με την υλοποίηση του έργου G-Cloud Next Generation, συνολικού προϋπολογισμού 57.800.182,00 ευρώ, το κυβερνητικό υπολογιστικό Νέφος (G-Cloud) θα είναι σε θέση να παρέχει ένα σύνολο από νέες προηγμένες υπηρεσίες νέφους που θα επιτρέπουν την φιλοξενία και την υποστήριξη πολύπλοκων Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης με υψηλές απαιτήσεις σε διαθεσιμότητα, απόδοση και ασφάλεια. Συγκεκριμένα:

• θα το καταστήσει σημαντικό κόμβο της Δημόσιας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που θα φιλοξενήσει υψηλής προτεραιότητας και σημασίας κρίσιμα πληροφοριακά συστήματα,

• θα επιτρέπει την ενσωμάτωση επιπρόσθετων Πληροφοριακών Συστημάτων Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης,

• θα διατηρείται η δυνατότητα να επιτευχθεί μέγιστη οικονομία κλίμακας για την εξυπηρέτηση διαφορετικής φύσης και απαιτήσεων φορτίων, αξιοποιώντας για πρώτη φορά τεχνολογίες υβριδικού νέφους

• η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) αποκτά τη μέγιστη ευελιξία στη φιλοξενία υπολογιστικών συστημάτων, την υποστήριξη φορέων και την υλοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας, ενώ παράλληλα σε εθνικό επίπεδο εξασφαλίζεται το μέγιστο δυνατό εύρος τεχνικών λύσεων που μπορούν να υλοποιηθούν για την κάλυψη των αναγκών του Ψηφιακού Μετασχηματισμού χωρίς να απαιτείται προσαρμογή σε τεχνικούς περιορισμούς τεχνολογιών, λειτουργικών συστημάτων ή πακέτων λογισμικού

Στο πλαίσιο του έργου θα υλοποιηθούν δύο σύγχρονης τεχνολογίας, Data Centers, σε διαφορετικές τοποθεσίες, διασυνδεδεμένα, επιπλέον, με πάροχο Public Cloud υπηρεσιών, ώστε να καταστεί δυνατή η παροχή σύγχρονων υπηρεσιών φιλοξενίας Πληροφοριακών Συστημάτων στα πρότυπα του υβριδικού υπολογιστικού νέφους στους δημόσιους φορείς, σύμφωνα με τις ανάγκες τους και παρέχοντας συμφωνημένο επίπεδο υπηρεσιών (SLA), όπως απαιτείται από το νόμο, αλλά και αυτοματισμών που θα επιτρέπουν, πέραν των υφισταμένων, την φιλοξενία και των κρίσιμων Πληροφοριακών Συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης.

Επιπλέον, στόχο του έργου αποτελεί και η παροχή νέων προηγμένων ψηφιακών υπηρεσιών όπως η διάθεση έτοιμων παραμετροποιημένων συστημάτων (Platform as a Service), η υλοποίηση εικονικών σταθμών εργασίας (VDI – Desktop as a service), η επίτευξη του μέγιστου δυνατού επιπέδου αυτοματισμού στην παραγωγική λειτουργία του συστήματος και στην εξυπηρέτηση τελικών χρηστών, καθώς και η τήρηση υψηλού επιπέδου ποιότητας υπηρεσιών σε επίπεδο ασφάλειας και υψηλής διαθεσιμότητας.
Παροχή Κεντρικών Νεφο-Υπολογιστικών Υποδομών και Υπηρεσιών – Public Cloud

Αντικείμενο του Έργου «Παροχή Κεντρικών Νεφο-Υπολογιστικών Υποδομών και υπηρεσιών (Cloud Services)», αποτελεί η διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας της παραγωγικής λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων που φιλοξενούνται ή θα φιλοξενηθούν στη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. ή την Η.ΔΙ.Κ.Α. στο πλαίσιο των κυβερνητικών νεφών G-Cloud και H-Cloud, ώστε να καταστεί δυνατή η παροχή σύγχρονων υπηρεσιών φιλοξενίας Πληροφοριακών Συστημάτων στα πρότυπα του υβριδικού υπολογιστικού νέφους στους δημόσιους φορείς, σύμφωνα με τις ανάγκες τους και παρέχοντας συμφωνημένο επίπεδο υπηρεσιών (SLA), όπως απαιτείται από το νόμο, αλλά και αυτοματισμών που θα επιτρέπουν, πέραν των υφισταμένων, την φιλοξενία και των κρίσιμων Πληροφοριακών Συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης.

Η χρηματοδότηση του γίνεται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 176.700.000,00 ευρώ, ενώ η συνολική διάρκεια υλοποίησης είναι τριάντα έξι μήνες.

Το προς υλοποίηση έργο αφορά στην κάλυψη των αναγκών της Δημόσιας Διοίκησης σε ανάγκες όσον αφορά τις κεντρικές νεφοϋπολογιστικές υποδομές που τυγχάνουν ευρείας χρήσης από πλευράς της δημόσιας διοίκησης και στις οποίες ενδεικτικά περιλαμβάνονται:

– Παροχή Υπολογιστικών Υπηρεσιών (Compute)

– Παροχή Δικτυακών Υπηρεσιών (Networking)

– Παροχή Χώρου Αποθήκευσης Δεδομένων (Storage)

– Παροχή εξυπηρέτησης διαδικτυακών και mobile εφαρμογών (Application Services, Containers)

– Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

– Συστήματα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και Ανάλυσης Δεδομένων

– Συστήματα Internet of Things

– Συστήματα Ολοκλήρωσης Επιχειρησιακών Εφαρμογών

– Συστήματα ταυτοποίησης και αυθεντικοποίησης χρηστών καθώς και συστήματα ασφαλείας συστημάτων και υποδομών

– Συστήματα ανάπτυξης εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης

– Συστήματα ανάπτυξης εφαρμογών

– Σύστημα διαχείρισης και παρακολούθησης των υποδομών

– HyperConverged Υποδομής με επέκταση στο public cloud

Τι είναι το G-Cloud

Το G-Cloud είναι ένα πρωτοποριακό και καινοτόμο για τα ευρωπαϊκά δεδομένα εγχείρημα της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, που αποσκοπεί στην κοινή χρήση υπολογιστικών υποδομών από τους Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, με αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους κτήσης, συντήρησης και υποστήριξης τους, και την αύξηση του βαθμού ευελιξίας και ασφάλειάς τους. Απώτερος σκοπός των παραπάνω είναι η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις.

Το G-Cloud εισάγει νέα φιλοσοφία στο μοντέλο λειτουργίας και διαχείρισης των Πληροφοριακών Συστημάτων του δημόσιου τομέα και συντελεί στη δημιουργία πληροφοριακών υποδομών υψηλής διαθεσιμότητας (high availability) και άμεσης επεκτασιμότητας (scalability). Ταυτόχρονα παρέχει καινοτόμες και ευέλικτες υπηρεσίες στα φιλοξενούμενα Πληροφοριακά Συστήματα, την στιγμή που τις χρειάζονται και για όσο τις χρειάζονται, με τελικό αποτέλεσμα την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων.
"ΟΝ LINE ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ"
Για πληροφορίες πατήστε την εικόνα

Για πληροφορίες πατήστε την εικόνα

ΣΤ. ΠΛΟΥΜΙΣΤΟΣ: ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΘΕΜΑ

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

LifeHealthCare - Ολιστική προσέγγιση της υγείας

LifeHealthCare - Ολιστική προσέγγιση της υγείας
ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΟΜΙΛΙΕΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΟΜΙΛΙΕΣ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όνομα

ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΡΓΑ,583,ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ,2214,ΑΠΟΨΕΙΣ,122,Άρθρα,835,ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ,222,ΑΥΤΟΒΕΛΤΙΩΣΗ,1047,ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ,255,ΑΦΥΠΝΙΣΗ,1217,ΒΙΝΤΕΟ,785,ΒΟΛΟΣ,133,ΓΥΝΑΙΚΑ-THILIKO,1869,ΔΙΑΤΡΟΦΗ,324,Ειδηση-ολόγιο,9242,Ειδηση-ολόγιο ΕΛΛΑΔΑ,8165,ΕΚΤΑΚΤΑ,115,ΕΛΛΑΔΑ,2229,ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΩΝ - ΧΡΗΣΜΩΝ,64,ΕΠΙΒΙΩΣΗ,49,ΕΡΕΥΝΕΣ,96,ΖΩΗ,241,ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ,155,Θεσσαλία,1324,ΘΕΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ,133,ΘΡΗΣΚΕΙΑ,1515,Κόσμος,10384,ΚΟΥΤΣΟΜΠΟΛΙΟ,17,ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΑ,64,ΝΕΑ ΤΑΞΗ,946,ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,1757,Πολιτική,6964,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ,6340,ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ - ΧΡΗΣΜΟΙ,97,ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΟΜΙΛΙΕΣ,78,Στηρίζω,345,ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ,1349,Τοπικά,11682,ΤΡΕΙΣ σημαντικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με τη στήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας-Π.Ε. Μαγνησίας,1,ΥΓΕΙΑ - ΕΡΕΥΝΕΣ,3461,ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ,111,ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ,131,ΧΟΡΗΓΙΕΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ,393,ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ,886,Eco-News,3015,GP - info,5,voice healing therapy,102,
ltr
item
Ploumistos.com: Ηλεκτρονικό φακέλωμα – Ελλάδα: 230 εκατ. ευρώ για τη Δημόσια Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Ηλεκτρονικό φακέλωμα – Ελλάδα: 230 εκατ. ευρώ για τη Δημόσια Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Ηλεκτρονικό φακέλωμα – Ελλάδα: 230 εκατ. ευρώ για τη Δημόσια Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
https://www.el.gr/wp-content/uploads/2023/04/psifiakos-pixabay-4.jpg
Ploumistos.com
https://www.ploumistos.com/2023/04/230.html
https://www.ploumistos.com/
https://www.ploumistos.com/
https://www.ploumistos.com/2023/04/230.html
false
8744407500552563135
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content