Αναλυτικά ο νέος Εθνικός Κλιματικός Νόμος - Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

Αναλυτικά ο νέος Εθνικός Κλιματικός Νόμος - Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

👉Θεσπίζεται πλαίσιο για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τον σταδιακό μετριασμό των ανθρωπογενών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τον τίτλο «Εθνικός Κλιματικός Νόμος – Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή», στόχος του οποίου είναι να προσαρμοστεί η χώρα στα νέα δεδομένα της κλιματικής αλλαγής, μειώνοντας τις εκπομπές CΟ2 και παράλληλα να θωρακίσει την Ελλάδα απέναντι στα ακραία φαινόμενα, τα οποία σε ένα βαθμό είναι αναπότρεπτα.

Κάποιες από τις προβλέψεις μετακινήθηκαν αργότερα, λόγω της ενεργειακής κρίσης που βιώνουμε, σε σχέση με το Σχέδιο Νόμου που είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση:

Απαγόρευση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από στερεά ορυκτά καύσιμα (Άρθρο 11 Σχεδίου Νόμου)

1.Απαγορεύεται η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από στερεά ορυκτά καύσιμα από την 31η Δεκεμβρίου 2028. Υφιστάμενες άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από στερεά ορυκτά καύσιμα παύουν να ισχύουν κατά την ημερομηνία αυτή.

2.Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του αρμοδίου για τα θέματα δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης Υπουργού, που δύναται να εκδοθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2025, επισπεύδεται η καταληκτική ημερομηνία της παρ. 1, αφού ληφθούν υπόψη η επάρκεια ισχύος και η ασφάλεια εφοδιασμού, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Εθνικό Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα.

Μέτρα προώθησης των οχημάτων μηδενικών εκπομπών (Άρθρο 12 Σχεδίου Νόμου)

1.Από την 1η Ιανουαρίου 2026, εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, τα νέα Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης αυτοκίνητα (ΤΑΞΙ) με άδεια κυκλοφορίας, καθώς και το ένα τρίτο (1/3) των νέων οχημάτων που ταξινομούνται για σκοπούς εκμίσθωσης σε τρίτους είναι οχήματα μηδενικών εκπομπών. Εξαιρούνται οι νησιωτικοί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α' βαθμού των ως άνω περιοχών. Έως την 31η Δεκεμβρίου 2023, το Αυτοτελές Τμήμα Ηλεκτροκίνησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, επαναξιολογεί την προβλεπόμενη στο πρώτο εδάφιο ημερομηνία εφαρμογής των ως άνω μέτρων και τη σκοπιμότητα επέκτασής τους και σε άλλες περιφέρειες ή περιφερειακές ενότητες της Επικράτειας και εισηγείται την έκδοση της κοινής απόφασης της παρ. 4 του άρθρου 34, κατόπιν εκτίμησης των σχετικών επιπτώσεων.

2.Από την 1η Ιανουαρίου 2024 το ένα τέταρτο (1/4) τουλάχιστον των νέων εταιρικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης που ταξινομούνται ανά εταιρεία σωρευτικά, είναι αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα ή υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα εξωτερικής φόρτισης ρύπων, έως πενήντα (50) γραμμαρίων διοξειδίου του άνθρακα, ανά χιλιόμετρο (Οϋ2/χλμ). Για τον υπολογισμό του ποσοστού του πρώτου εδαφίου προσμετρώνται τα νέα αυτοκίνητα που αποκτώνται με πώληση και χρηματοδοτική μίσθωση. Το ποσοστό υπολογίζεται σε ετήσια βάση. Η υποχρέωση υφίσταται για κάθε εταιρεία που έχει αποκτήσει τουλάχιστον τέσσερα (4) εταιρικά αυτοκίνητα εντός του οικονομικού έτους. Αν η εταιρεία δεν έχει αποκτήσει τουλάχιστον τέσσερα (4) εταιρικά αυτοκίνητα εντός του οικονομικού έτους, στον υπολογισμό του πρώτου εδαφίου προσμετρώνται τα αυτοκίνητα που αποκτήθηκαν σωρευτικά από την 1η Ιανουαρίου 2024 και για όλα τα επόμενα έτη. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της εταιρείας με την υποχρέωση της παρούσας, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. Το πρόστιμο δεν επιβάλλεται αν η εταιρεία έχει προβεί σε παραγγελία του οχήματος πριν την 1η Ιανουαρίου 2024 και αυτό δεν έχει παραληφθεί για λόγους που δεν οφείλονται στον αγοραστή και σε κάθε περίπτωση για λόγους ανωτέρας βίας.

3.Στο Εθνικό Σχέδιο για την Ηλεκτροκίνηση του άρθρου 43 του ν. 4710/2020 (Α' 142) τίθενται στόχοι με σκοπό τη διασφάλιση της επάρκειας των δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον παρόντα και τους στόχους του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα για τη διείσδυση της ηλεκτροκίνησης.

4.Από την 1η Ιανουαρίου 2030 ή, εφόσον προβλέπεται διαφορετική ημερομηνία, από την ημερομηνία αναφοράς που προβλέπεται στο ενωσιακό δίκαιο, νέα επιβατικά και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα που ταξινομούνται είναι μόνο οχήματα μηδενικών εκπομπών.

Μέτρα για τη μείωση των εκπομπών από τα κτίρια (Άρθρο 17 Σχεδίου Νόμου)

1.Από την 1η Ιανουαρίου 2025 απαγορεύεται η πώληση και εγκατάσταση καυστήρων πετρελαίου θέρμανσης. Σε όποιον πωλεί ή εγκαθιστά καυστήρες πετρελαίου θέρμανσης κατά παράβαση του πρώτου εδαφίου επιβάλλονται πρόστιμο και σφράγιση του καυστήρα. Το ύψος του προστίμου ορίζεται σε ποσό τριπλάσιο της τιμής πώλησης του καυστήρα. Τυχόν κυρώσεις που προβλέπονται από άλλους νόμους δεν θίγονται από την εφαρμογή της παρούσας.

2.Από την 1η Ιανουαρίου 2030, επιτρέπεται αποκλειστικά η πώληση πετρελαίου θέρμανσης το οποίο είναι αναμεμειγμένο σε ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) κατ' όγκο με ανανεώσιμα υγρά καύσιμα. Σε όποιον πωλεί πετρέλαιο θέρμανσης κατά παράβαση του πρώτου εδαφίου επιβάλλεται πρόστιμο. Το ύψος του προστίμου ορίζεται σε ποσό τριπλάσιο της αξίας του πωληθέντος καυσίμου στον τελικό καταναλωτή. Τυχόν κυρώσεις που προβλέπονται από άλλους νόμους και ιδίως τον ν. 3054/2002 (Α' 230), δεν θίγονται από την εφαρμογή της παρούσας. Έως την 31η Δεκεμβρίου 2025, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας επαναξιολογεί την προβλεπόμενη στο πρώτο εδάφιο ημερομηνία εφαρμογής του ως άνω μέτρου και εισηγείται στην Κυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Ουδετερότητα την έκδοση της απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 34. Σε περίπτωση έκδοσης της απόφασης αυτής, η απαγόρευση εφαρμόζεται τρία (3) τουλάχιστον έτη μετά τη δημοσίευσή της.

3.Για αιτήσεις έκδοσης οικοδομικών αδειών ανέγερσης νέων κτιρίων ή προσθηκών σε υφιστάμενη κτίρια που υποβάλλονται από την 1η Ιανουαρίου 2023, τα ειδικά κτίρια της παρ. 21 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012 (Α' 79), εξαιρουμένων των τουριστικών καταλυμάτων και των ναών, με κάλυψη μεγαλύτερη των πεντακοσίων (500) τ.μ., υποχρεούνται να τοποθετούν συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά ή θερμικά ηλιακά συστήματα σε ποσοστό που αντιστοιχεί στο τριάντα τοις εκατό (30%) τουλάχιστον της κάλυψης. Κατ' εξαίρεση, με απόφαση του οικείου Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής του άρθρου 7 του ν. 4495/2017 (Α' 167) ή, ειδικώς για κτίρια με συνολική προσμετρώμενη στον συντελεστή δόμησης επιφάνεια, άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) τ.μ., με απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής του άρθρου 13 του ως άνω νόμου, δύνανται να εξαιρούνται από την ανωτέρω υποχρέωση μεμονωμένα κτίρια, εφόσον τεκμηριώνεται η σχετική αναγκαιότητα για μορφολογικούς ή αισθητικούς λόγους.

4.Από την 1η Ιανουαρίου 2023, στο Σχέδιο Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων της παρ. 12 του άρθρου 7 του ν. 4342/2015 (Α' 143), συμπεριλαμβάνεται ο υπολογισμός του ανθρακικού αποτυπώματος των κτιρίων, σύμφωνα με το πρότυπο «ISO 14064-1:2018», κατηγορίας 1 και 2 ή με άλλη αντίστοιχη μέθοδο.

5.Κατά παρέκκλιση του άρθρου 37 του ν. 4608/2019 (Α' 66), δικαιούχοι του προγράμματος χρηματοδότησης για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων είναι ο δημόσιος τομέας της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α' 143), όπως εξειδικεύεται στην απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4608/2019. Κατά παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 4608/2019, αίτημα για την ένταξη στο πρόγραμμα δύναται να υποβάλει τόσο ο φορέας στον οποίο ανήκει το κτίριο, όσο και ο φορέας που έχει νομίμως τη χρήση του κτιρίου.

6.Στον Κανονισμό Λειτουργίας Καθεστώτος Επιβολής Υποχρέωσης Ενεργειακής Απόδοσης της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4843/2021 (Α' 193) καθορίζονται επιπρόσθετα και η δυνατότητα μεταφοράς ελλειμμάτων των υπόχρεων από την περίοδο 2014 - 2020 στην περίοδο 2021 - 2030, καθώς και ο τρόπος εκπλήρωσης της δυνατότητας αυτής.

7.Επεκτείνονται οι χρηματοδοτούμενες δράσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων των παρ. 1 και 3 του άρθρου 28 του ν. 4304/2014 (Α' 234) και στην αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης που λειτουργούν με στερεά καύσιμα ή συνδέονται με σύστημα τηλεθέρμανσης από συστήματα θέρμανσης φυσικού αερίου, σύμφωνα με το άρθρο 28.

Ειδικότερα με το σχέδιο νόμου, προβλέπονται τα ακόλουθα:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ Α’, Β’

1.Εισάγονται ρυθμίσεις, με τις οποίες θεσπίζεται το πλαίσιο για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και ειδικότερα:

α. Ορίζεται ως σκοπός των προτεινόμενων διατάξεων η δημιουργία ενός συνεκτικού πλαισίου για τη βελτίωση της προσαρμοστικής ικανότητας και κλιματικής ανθεκτικότητας της χώρας και τη διασφάλιση της σταδιακής μετάβασης στην κλιματική ουδετερότητα έως το έτος 2050, με τον πλέον περιβαλλοντικά βιώσιμο, κοινωνικά δίκαιο και οικονομικά αποδοτικό τρόπο.

Για την επίτευξη του ανωτέρω μακροπρόθεσμου στόχου για κλιματική ουδετερότητα ορίζονται ενδιάμεσοι κλιματικοί στόχοι, για τα έτη 2030 και 2040, που αφορούν στη μείωση των καθαρών ανθρωπογενών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

β. Αντικείμενο των προτεινόμενων ρυθμίσεων αποτελεί η θέσπιση μέτρων και πολιτικών για την προσαρμογή της χώρας στην κλιματική αλλαγή και τη διασφάλιση της πορείας απανθρακοποίησης έως το έτος 2050.

Προβλέπεται, επίσης, η δημιουργία μηχανισμού κατάρτισης προϋπολογισμών άνθρακα για τους βασικούς τομείς της οικονομίας και συστήματος διακυβέρνησης και συμμετοχής για την ανάληψη κλιματικής δράσης.

γ. Προσδιορίζεται η έννοια των όρων που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου.(άρθρα 1 - 3)

2.Επανακαθορίζονται ζητήματα σχετικά με: i) την Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ) που εκπονείται από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και καλύπτει χρονική περίοδο δέκα (10) τουλάχιστον ετών, με αναθεώρηση ανά πενταετία και ii) τα Περιφερειακά Σχέδια Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΚΠΑ), που καταρτίζει κάθε Περιφέρεια και καλύπτουν χρονική περίοδο επτά (7) τουλάχιστον ετών με αξιολόγηση αυτών ανά πενταετία.(άρθρα 4 - 6)

3.Θεσπίζονται τομεακοί προϋπολογισμοί άνθρακα πενταετούς διάρκειας στους μνημονευόμενους τομείς (παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας, μεταφορές, βιομηχανία, κτίρια, γεωργία και κτηνοτροφία, απόβλητα κ.λπ.), οι οποίοι συνοδεύονται από εφαρμοστικές ρυθμίσεις που εξειδικεύουν τα μέτρα, τους άξονες δράσεων και τις κατευθύνσεις του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) και συντάσσονται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με την Ομάδα Εργασίας Παρακολούθησης ΕΣΕΚ, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.(άρθρο 7)

4.Περαιτέρω, ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με: i) την αναθεώρηση των ενδιάμεσων κλιματικών στόχων με την έγκριση πρόσθετων μέτρων από την Κυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Ουδετερότητα και ii) τον καθορισμό, από τους μνημονευόμενους φορείς, δράσεων και μέτρων προσαρμογής και ενίσχυσης της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή.(άρθρα 8 - 9)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Καθορίζονται τα γενικά μέτρα και οι πολιτικές που μπορεί να προβλέπονται στο ΕΣΕΚ προς επίτευξη του στόχου της σταδιακής μετάβασης της χώρας στην κλιματική ουδετερότητα, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την απορρόφηση του κόστους των επιπτώσεών της. Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων:

1. α.Απαγορεύεται, μετά την 31η.12.2028, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από στερεά ορυκτά καύσιμα.

β. Λαμβάνονται μέτρα για την προώθηση της κυκλοφορίας οχημάτων πολύ χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών στις μνημονευόμενες περιοχές και επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ στις εταιρείες που δεν συμμορφώνονται με την υποχρέωση αγοράς ή χρηματοδοτικής μίσθωσης αμιγώς ηλεκτρικών ή υβριδικών ηλεκτρικών νέων εταιρικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης από την οριζόμενη ημερομηνία.

γ. Ταξινομούνται, από την ειδικά οριζόμενη ημερομηνία, νέα επιβατικά και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα μηδενικών εκπομπών.

δ. Ρυθμίζονται εκ νέου ζητήματα σχετικά με τη διασφάλιση της επάρκειας και εγκατάστασης δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Η/Ο) και ειδικότερα:

-Επανακαθορίζονται τα συλλεγόμενα δυναμικά δεδομένα των σημείων επαναφόρτισης τα οποία καταχωρούνται στο τηρούμενο Μητρώο Υποδομών Φορέων Αγοράς Ηλεκτροκίνησης (Μ.Υ.Φ.Α.Η.).


-Εξαιρούνται, για τις μνημονευόμενες κατηγορίες βαρέων οχημάτων, οι προβλεπόμενες, με τις προτεινόμενες διατάξεις, διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων προμήθειας αγαθών ή υπηρεσιών.(άρθρα 10 - 15)

2. α.Θεσπίζεται η υποχρέωση των ο.τ.α. α' βαθμού να καταρτίσουν, εντός της οριζόμενης προθεσμίας, Δημοτικό Σχέδιο Μείωσης εκπομπών (ΔηΣΜΕ), καθορίζονται το περιεχόμενο αυτού, οι τιθέμενοι στόχοι μείωσης καθαρών εκπομπών και προβλέπεται η παρακολούθηση ετησίως της εφαρμογής αυτού, με τεχνική έκθεση προόδου που συντάσσεται από τον ενεργειακό υπεύθυνο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

β. Προβλέπονται, με ισχύ από τις οριζόμενες ημερομηνίες, μέτρα μείωσης εκπομπών από τα κτίρια (απαγόρευση πώλησης και εγκατάστασης καυστήρων πετρελαίου θέρμανσης, πώληση αποκλειστικά πετρελαίου θέρμανσης αναμεμειγμένου με ανανεώσιμα υγρά καύσιμα), με την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης των εν λόγω υποχρεώσεων.

Περαιτέρω: i) επανακαθορίζονται οι δικαιούχοι του προγράμματος ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων καθώς και οι δυνάμενοι υποβολής αίτησης ένταξης στο εν λόγω πρόγραμμα (άρθρο 37 του ν.4608/2019), ii) επεκτείνονται οι χρηματοδοτούμενες από το Πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων (ΠΔΕ) δράσεις και στην αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης που λειτουργούν με στερεά καύσιμα ή συνδέονται με σύστημα τηλεθέρμανσης από συστήματα θέρμανσης φυσικού αερίου.(άρθρα 16 - 17)

3. α.Επανακαθορίζεται το περιεχόμενο των φακέλων των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), με στόχο την προσαρμογή αυτών στην κλιματική αλλαγή.

β. Θεσπίζονται μέτρα για τη μείωση των εκπομπών από ενεργοβόρες εγκαταστάσεις οι οποίες δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ) καθώς και από τις εγκαταστάσεις των μνημονευόμενων νομικών προσώπων (ανώνυμες εταιρείες, πιστωτικά ιδρύματα, ασφαλιστικές επιχειρήσεις, εταιρείες ύδρευσης και αποχέτευσης κ.α.).

Περαιτέρω, προβλέπεται η υποχρέωση σύνταξης εκθέσεων σχετικά με την επίτευξη του στόχου μείωσης των εκπομπών και η επιβολή προστίμων για τις οριζόμενες κατηγορίες παραβάσεων. Ειδικά, τα μνημονευόμενα νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να υποβάλουν έκθεση στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) σχετικά με το ανθρακικό τους αποτύπωμα για το έτος 2022, με επιβολή του προβλεπόμενου προστίμου για κάθε ημέρα καθυστέρησης υποβολής της.(άρθρα 18 - 20)

4. α.Θεσπίζεται Αναπτυξιακό Στρατηγικό Πλαίσιο για τα ελληνικά νησιά (Στρατηγικό Πλαίσιο Πρωτοβουλίας «GR-eco islands») με στόχο, μεταξύ άλλων, την ολοκληρωμένη μετάβαση αυτών προς την κλιματική ουδετερότητα.

Περαιτέρω προβλέπονται:

-η δυνατότητα ορισμού νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου ως αναδόχων με σκοπό την εκπόνηση μελέτης και υλοποίησης επιμέρους έργων και παρεμβάσεων του προαναφερόμενου Στρατηγικού Πλαισίου, με ίδιους πόρους του αναδόχου, χωρίς επιβάρυνση του Δημοσίου, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα,

-η προώθηση μέτρων για τη μείωση των εκπομπών των μη διασυνδεδεμένων νησιών έως το 2030 καθώς και η απαγόρευση της χρήσης της μνημονευόμενης κατηγορίας μαζούτ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε αυτά μετά την οριζόμενη ημερομηνία.

Οι κατά τα ανωτέρω δράσεις και τα σχετικά προγράμματα δύνανται να χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), το «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης», το Πράσινο Ταμείο και λοιπούς ενωσιακούς και εθνικούς πόρους.

β. Τα επιβαλλόμενα πρόστιμα κατ’ εφαρμογή των άρθρων 12 παρ.2, 17, 19 και 20, εισπράττονται σύμφωνα με τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (.Κ.Ε.Δ.Ε.) και αποδίδονται στο Πράσινο Ταμείο.(άρθρα 21 - 22)

5.α. Θεσπίζεται, από την οριζόμενη ημερομηνία, η υποχρεωτική ασφάλιση όλων των νέων κτιρίων που βρίσκονται σε ζώνες υψηλής τρωτότητας, ήτοι ζώνες υψηλής πιθανότητας πλημμύρας ή πλησίον δασικών περιοχών υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς.

β. Προσδιορίζονται οι προς αξιοποίηση οικονομικοί πόροι για την επίτευξη των κλιματικών στόχων, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται πόροι του ΠΔΕ, του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας καθώς και τα δημόσια έσοδα από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, όπως ειδικότερα επανακαθορίζεται η ετήσια κατανομή τους.

γ. Τροποποιείται ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (άρθρο 24 του ν.4172/2013) και προβλέπονται ειδικοί, προσαυξημένοι συντελεστές για την απόσβεση του κόστους για επενδύσεις που συμβάλλουν στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.(άρθρα 23 - 25)

ΚΕΦΑΛΑΙΑ Δ' - Ζ'

1. α.Συστήνεται στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Εθνικό Παρατηρητήριο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, ως ανοιχτό δίκτυο ανταλλαγής πληροφοριών και ενημέρωσης με συμμετοχή των αρμόδιων Υπουργείων, της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και άλλων ερευνητικών, ακαδημαϊκών και δημόσιων φορέων, το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΔ).

β. Στις αρμοδιότητες του Παρατηρητηρίου περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, και η παροχή στοιχείων στη Διοίκηση και η επιμόρφωση των στελεχών της για τη λήψη αποφάσεων στον τομέα της κλιματικής αλλαγής.

γ. Για την υλοποίηση των σκοπών του, το Παρατηρητήριο αναπτύσσει ενιαία εθνική βάση κλιματικών δεδομένων, η οποία περιλαμβάνει την ανάπτυξη και λειτουργία Εθνικού Πληροφοριακού Διαδικτυακού Κόμβου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή και άλλων κατάλληλων ενημερωτικών και πληροφοριακών μέσων και εργαλείων.

δ. Το Παρατηρητήριο μπορεί να ζητά τη δωρεάν παροχή στοιχείων, πληροφοριών και εργαλείων που εξυπηρετούν τον σκοπό του, από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που λαμβάνουν εθνική ή ενωσιακή χρηματοδότηση για την παραγωγή αυτών των στοιχείων και πληροφοριών ή την ανάπτυξη της λειτουργίας αυτών των εργαλείων.(άρθρο 26)

2. α.Δημιουργείται φόρουμ κλιματικού διαλόγου σε διαδικτυακό τόπο του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΔ) και ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη διενεργούμενη διαβούλευση και την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της στον σχεδιασμό και την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων και εκστρατείας ενημέρωσης του κοινού. Στο εν λόγω φόρουμ συμμετέχουν εκπρόσωποι των ο.τ.α. α’ και β’ βαθμού, πανεπιστημίων, περιβαλλοντικών μη κυβερνητικών οργανώσεων και λοιπών φορέων.

β. Προβλέπεται η σύνταξη, από τις συναρμόδιες Υπηρεσίες και φορείς, ετήσιας έκθεσης προόδου σε θέματα μετριασμού και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, τα αποτελέσματα της οποίας παρουσιάζονται σε διαδικτυακή πλατφόρμα και σε ενημερωτικές ημερίδες.(άρθρα 27, 28)

3. α.Ρυθμίζονται εκ νέου θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Εθνικού Συμβουλίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠ) και της Επιστημονικής Επιτροπής Κλιματικής Αλλαγής (ΕΕΚΑ), που αποτελούν μη αμειβόμενα συλλογικά όργανα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

β. Ορίζεται ότι ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι αρμόδιος για την υλοποίηση έργων και δράσεων για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την αξιοποίηση οικονομικών πόρων, στο πλαίσιο της οικονομικής και τεχνικής συνεισφοράς της Ελλάδας προς τρίτες, αναπτυσσόμενες χώρες και της διεθνούς συνεργασίας σε θέματα αντιμετώπισης των εκπομπών ανθρωπογενών αερίων θερμοκηπίου και εν γένει των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. (άρθρα 29, 30, 31)

4.Επανακαθορίζεται το πλαίσιο της απόσυρσης ηλεκτρικών συσκευών (μέσω συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης και ανακύκλωσης από πιστοποιημένους φορείς) και της αντικατάστασής τους με άλλες όμοιες συσκευές υψηλής ενεργειακής απόδοσης (άρθρο 24 του ν.3769/2009). Συγκεκριμένα:

-ορίζεται το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αρμόδιο για την υλοποίηση της δράσης (αντί του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων),

-επιτρέπεται η χρηματοδότηση της δράσης και από άλλες πηγές, πλην του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων,

-προσδιορίζονται οι φορείς που είναι αρμόδιοι για την πιστοποίηση της αντικατάστασης ή/και της απόσυρσης των συσκευών καθώς και για την καταβολή της χρηματοδότησης στους δικαιούχους,

-ορίζεται σε ποσοστό 1,5% του προϋπολογισμού των δράσεων που διαχειρίζονται κάθε φορά, το ποσό που καταβάλλεται στους αρμόδιους φορείς, για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών που συνδέονται αποκλειστικά με την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων που αναλαμβάνουν (σήμερα υπολογίζεται σε ποσοστό 2% του προϋπολογισμού των δράσεων),

-οι σχετικές με την υλοποίηση των δράσεων προμήθειες διενεργούνται με βάση τον Κανονισμό Προμηθειών, Υπηρεσιών, Έργων και Μελετών του εκάστοτε αρμόδιου φορέα. (άρθρο 32)

5.Παρατείνεται για μία ακόμα δεκαετία (από 10 σε 20 έτη), η ισχύς των αδειών κατεδάφισης και εξαίρεσης αυθαίρετων εγκαταστάσεων από την κατεδάφιση των υφισταμένων αθλητικών εγκαταστάσεων στην Περιοχή Ανάπλασης Ι του Δήμου Αθηναίων (Λεωφόρου Αλεξάνδρας και Βοτανικού), στο πλαίσιο ανάπλασης των περιοχών αυτών (άρθρο 23 παρ.4 του ν.3983/2011). (άρθρο 33)

6.Παρέχονται οι αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις για την εφαρμογή των προτεινόμενων ρυθμίσεων, οι μεταβατικής ισχύος διατάξεις καθώς και οι καταργούμενες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.(άρθρα 34 - 37)

Σχέδιο Νόμου
"Έτσι μπορείς να αλλάξεις τις σκέψεις σου"
Για πληροφορίες πατήστε την εικόνα

Για πληροφορίες πατήστε την εικόνα

ON LINE ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

ON LINE ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ
Συνεδρίες για να βρεις τον εαυτό σου και τον σκοπό σου - "Καλύτερα να αρχίσεις να βλέπεις τον εαυτό σου σαν ψυχή με σώμα... και όχι για σώμα με ψυχή"

Πληροφορίες για να επικοινωνήσετε με τον Στ. Πλουμιστό

Μάθετε για τις On Line Συνεδρίες ΕΔΩ

Για το κανάλι μου στο youtube Ploumistos Video ΕΔΩ

Για τις ηχητικές συνεδρίες Αφύπνισης, Διαλογισμού - Αυτοσυγκέντρωσης & Αυτοθεραπείας - Ίασης. Θα βρείτε ακόμη ομιλίες για την Αυτογνωσία & Σεμινάρια
επισκεφτείτε το www.voicehealing.gr

Για προσωπικές τηλε-συνεδρίες, Συμβουλευτικής, Αυτοβελτίωσης και Αφύπνισης του Νου ΕΔΩ

Άμεση επικοινωνία & ραντεβού: 6945 723 523

Εκπαίδευση για την Αφύπνιση του Νουπατήστε την εικόνα για να πάρετε πληροφορίες
Όνομα

ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΡΓΑ,508,ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ,2110,ΑΠΟΨΕΙΣ,109,Άρθρα,828,ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ,164,ΑΥΤΟΒΕΛΤΙΩΣΗ,862,ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ,203,ΑΦΥΠΝΙΣΗ,928,ΒΙΝΤΕΟ,382,ΒΟΛΟΣ,99,ΓΥΝΑΙΚΑ-THILIKO,1858,ΔΙΑΤΡΟΦΗ,235,Ειδηση-ολόγιο,9246,Ειδηση-ολόγιο ΕΛΛΑΔΑ,8167,ΕΚΤΑΚΤΑ,114,ΕΛΛΑΔΑ,1933,ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΩΝ - ΧΡΗΣΜΩΝ,64,ΕΠΙΒΙΩΣΗ,44,ΕΡΕΥΝΕΣ,76,ΖΩΗ,231,ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ,93,Θεσσαλία,1316,ΘΕΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ,98,ΘΡΗΣΚΕΙΑ,1033,Κόσμος,10144,ΚΟΥΤΣΟΜΠΟΛΙΟ,17,ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΑ,58,ΝΕΑ ΤΑΞΗ,676,ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,1661,Πολιτική,6939,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ,6200,ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ - ΧΡΗΣΜΟΙ,87,ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΟΜΙΛΙΕΣ,71,Στηρίζω,344,ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ,1243,Τοπικά,11683,ΤΡΕΙΣ σημαντικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με τη στήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας-Π.Ε. Μαγνησίας,1,ΥΓΕΙΑ - ΕΡΕΥΝΕΣ,3268,ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ,80,ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ,119,ΧΟΡΗΓΙΕΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ,393,ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ,755,Eco-News,2914,GP - info,5,voice healing therapy,69,
ltr
item
Ploumistos.com: Αναλυτικά ο νέος Εθνικός Κλιματικός Νόμος - Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
Αναλυτικά ο νέος Εθνικός Κλιματικός Νόμος - Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
Αναλυτικά ο νέος Εθνικός Κλιματικός Νόμος - Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
https://www.pronews.gr/wp-content/uploads/2022/05/18/klimatikos-nomos.jpg
Ploumistos.com
https://www.ploumistos.com/2022/05/blog-post_82.html
https://www.ploumistos.com/
https://www.ploumistos.com/
https://www.ploumistos.com/2022/05/blog-post_82.html
false
8744407500552563135
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content