Αλλαγές στο επίδομα ανεργίας ΟΑΕΔ

Αλλαγές στο επίδομα ανεργίας ΟΑΕΔ

👉Ειδικά για το έτος 2021 στα πενήντα (50) ένσημα το όριο των ενσήμων που πρέπει να έχουν οι εργαζόμενοι εποχιακά στον τουριστικό και επισιτιστικό κλάδο ώστε να δικαιωθούν επιδότησης ανεργίας.

Θεσμοθετούνται ευνοϊκότερες προϋποθέσεις για τη χορήγηση τακτικής επιδότησης ανεργίας εποχιακά απασχολούμενων σε τουριστικά και επισιτιστικά εποχιακά επαγγέλματα, καθώς οι εν λόγω εποχικά εργαζόμενοι κινδυνεύουν να μην συμπληρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό ημερών ασφάλισης για να είναι δικαιούχοι τακτικής επιδότησης ανεργίας.

Ειδικότερα:

Με την υπόψη τροπολογία ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων, ζητήματα λειτουργίας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ). και ειδικότερα:

1.α. Ανατίθενται καθήκοντα εργασιακού συμβούλου σε υπαλλήλους των Κέντρων Προώθησης της Απασχόλησης (Κ.Π.Α.2) του Ο.Α.Ε.Δ., για την επιτέλεση του έργου της αντιστοίχισης/σύζευξης της ζήτησης και της προσφοράς εργασίας, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

β. Παρέχεται η δυνατότητα στον Ο.Α.Ε.Δ. να συνάπτει για τις ανάγκες εφαρμογής της δράσης σχετικά με Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ατομικές συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) για πρόσληψη νέων εργασιακών συμβούλων, κατηγορίας πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. Οι εν λόγω προσλήψεις διενεργούνται χωρίς προηγούμενη έγκριση της επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006. Η αξιολόγηση των αιτήσεων διενεργείται απο τριμελή τουλάχιστον Επιτροπή, συγκροτούμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ.

γ. Σε υπάλληλο του Κ.Π.Α.2 του Ο.Α.Ε.Δ. ανατίθενται καθήκοντα Επικεφαλής Μέσου Διοικητικού Επιπέδου (Ε.Μ.Δ.Ε.), ανεξαρτήτως κλάδου και ειδικότητας. Καθορίζονται ο τρόπος ανάθεσης, ο στόχος του έργου και οι αρμοδιότητες αυτού, δ. Προβλέπεται ότι οι άνεργοι κατόπιν εγγραφής στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., συμμετέχουν στη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης, που έχει σκοπό την άμεση και επιτυχή σύζευξη των καταγεγραμμένων ανέργων με τις ανάλογες διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Οι ανωτέρω έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε δράσεις ομαδικών συμβουλευτικών υπηρεσιών, που παρέχονται από ειδικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους εργασιακούς συμβούλους του Ο.Α.Ε.Δ. και ορίζεται το αντικείμενο και ο σκοπός αυτών.

ε. Ορίζονται οι κατηγορίες προσώπων, που μπορούν να επιλεγούν ως Διευθυντές Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ο.Α.Ε.Δ.

στ. Συνιστάται στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ανάπτυξης Δικτύου Υπηρεσιών Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ. ως αυτοτελές γραφείο η Μονάδα Εξυπηρέτησης Μεγάλων και

Μεσαίων Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Μ.Μ.Ε), η οποία έχει ως βασική αποστολή την αποτελεσματική σύζευξη της προσφοράς και της ζήτησης στην αγορά εργασίας. Προβλέπονται τα κριτήρια επιλογής του επικεφαλής της ανωτέρω Μονάδας και καθορίζονται οι αρμοδιότητες της.

2.α. Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων περί δαπανών μετακινούμενων με εντολή φορέα του Δημοσίου κ.λπ. (ν.4336/2015) οι πάσης φύσεως μετακινήσεις του Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ. ως προς τη διαδικασία έγκρισης μετακίνησης, η οποία ρυθμίζεται με κ.υ.α. κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα.

β. Μετατίθεται η έναρξη ισχύος του Οργανισμού του Ο.Α.Ε.Δ. και ρυθμίζονται θέματα διοικητικής/οργανωτικής φύσης αυτού (έκδοση Κανονισμού Ταμειακής και Λογιστικής Διαχείρισης, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων κύριου διατάκτη). γ. Προβλέπεται δυνατότητα εγγραφής στο Μητρώο Ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. των ρητινοκαλλιεργητών που είναι μέλη συνεταιρισμών και οι οποίοι δραστηριοποιούνται στους μνημονευόμενους δήμους.

δ. Εξαιρούνται των περιορισμών περί ανώτατου ορίου ημερήσιων επιδομάτων ανεργίας (400) στη διάρκεια τετραετίας, οι δικαιούχοι ελάχιστης διάρκειας τακτικής επιδότησης ανεργίας, που εργάζονταν σε επιχειρήσεις που καταστράφηκαν από τις πυρκαγιές Ιουλίου-Αυγούστου 2021.

ε. Θεσπίζεται για το έτος 2021, η εφαρμογή ειδικών προϋποθέσεων για τη λήψη τακτικού επιδόματος ανεργίας των απασχολούμενων σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα που εμπίπτουν στις μνημονευόμενες διατάξεις του ν. 1545/1985. στ. Μετατίθεται έως τις 31.12.2021, από τις 30.9.2021 που ισχύει σήμερα, η προθεσμία για την υποβολή αίτησης υπαγωγής στο δεύτερο στάδιο της ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών του ν.4611/2019.

ζ. Παρέχεται δυνατότητα υπαγωγής σε ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών προς τον Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π./φορέας εκτός Γενικής Κυβέρνησης), οι οποίες προκύπτουν από το αναφερόμενο χρονικό διάστημα, για τις επιχειρήσεις που εμπίπτουν στις μνημονευόμενες διατάξεις (επιχειρήσεις/εκμεταλλεύσεις Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, πρακτορεία ειδήσεων κ.α.), κατά τις ειδικότερα καθοριζόμενες προϋποθέσεις.

η. Προβλέπεται ότι τυχόν πλεόνασμα που προκύπτει από την πίστωση που εγγράφεται στον κρατικό προϋπολογισμό για τη συμμόρφωση στις μνημονευόμενες δικαστικές αποφάσεις, μεταφέρεται στον e-ΕΦΚΑ για την κάλυψη και των δαπανών κοινωνικής ασφάλισης (πλην των παροχών πρόνοιας και υγείας που ήδη προ βλέπονται). Προβλέπεται, ετησίως, ο καθορισμός με κ.υ.α. του ποσού που διατίθεται για τη χρηματοδότηση της δαπάνης προς συμμόρφωση στις εν λόγω δικαστικές αποφάσεις.

θ. Τροποποιούνται οι διατάξεις του ν.4354/2015 σχετικά με τις αμοιβές συλλογικών οργάνων και συγκεκριμένα:

ι. Επεκτείνεται η χορήγηση της αποζημίωσης στο προσωπικό που συμμετέχει στα κλιμάκια - ομάδες, υποομάδες εργασίας και στις ομάδες εργασίας που συστάθηκαν ή συστήνονται και λειτουργούν και εντός του έτους 2022 με συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους για την εκκαθάριση των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης, τον κανονισμό και την πληρωμή συντάξεων του δημόσιου τομέα και όλων των πρώην ταμείων που εντάχθηκαν στον e-ΕΦΚΑ. Η εν λόγω αποζημίωση, καθορίζεται με κ.υ.α. και δεν μπορεί να υπερβαίνει το όριο των επτά χιλιάδων διακοσίων (7.200) ευρώ το έτος, μη υπολογιζόμενου του προβλεπόμενου ανώτατου ορίου (25%) των συνολικών μηνιαίων αποδοχών της οργανικής τους θέσης.

ii. Η ανωτέρω αποζημίωση χορηγείται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και στο προσωπικό του e-ΕΦΚΑ, που απασχολείται εντός των ετών 2021 ή 2022 με συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους για την εξυπηρέτηση του κοινού μέσω του ενιαίου αριθμού εξυπηρέτησης πολιτών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και ορίζεται με απόφαση του Διοικητή.

Με όμοια κ.υ.α., καθορίζονται η μεθοδολογία προσδιορισμού των ποσοτικών στόχων εξυπηρέτησης του κοινού μέσω του ενιαίου αριθμού εξυπηρέτησης πολιτών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ο τρόπος παρακολούθησής τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ / ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ


«Πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης και παραμέλησης ανηλίκων, Πρόγραμμα «Κυψέλη» για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, διατάξεις για την προώθηση της αναδοχής και της υιοθεσίας,«Προσωπικός Βοηθός για τα Άτομα με Αναπηρία» και άλλες διατάξεις»

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Εργασιακοί σύμβουλοι στα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης

1.Στα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης (Κ.Π.Α.2) του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) ανατίθενται καθήκοντα εργασιακού συμβούλου σε υπαλλήλους για την επιτέλεση του έργου της αντιστοίχισης/σύζευξηςτης ζήτησης και της προσφοράς ερνασίας.

2.Καθήκοντα εργασιακού συμβούλου ανατίθενται σε υπαλλήλους, δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, του Ο.Α.Ε.Δ., κατηγορίας πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως κλάδου, οι οποίοι διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία ή ακαδημαϊκό υπόβαθρο επαγγελματικής συμβουλευτικής. Τα καθήκοντα εργασιακού συμβούλου δύναται να ανατίθενται και αμέσως μετά από την πρόσληψη ή τη μετάταξη του υπαλλήλου στον Ο.Α.Ε.Δ.. Τα καθήκοντα ανατίθενται με απόφαση του Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ., με την οποία προσδιορίζεται εάν ο υπάλληλος ασκεί τα καθήκοντα εργασιακού συμβούλου για το σύνολο ή μέρος του ωραρίου του. Σε κάθε περίπτωση, τα λοιπά καθήκοντα του υπαλλήλου πρέπει να είναι συναφή με τα καθήκοντα του εργασιακού συμβούλου στο πλαίσιο της οργάνωσης και λειτουργίας του Κ.Π.Α.2.

3.Οι εργασιακοί σύμβουλοι διακρίνονται σε συμβούλους αναζητούντων εργασία και σε συμβούλους εργοδοτών και μπορούν να εξειδικεύονται σε επιμέρους ομάδες - στόχους μεταξύ των αναζητούντων εργασία, όπως και μεταξύ των εργοδοτών, αντίστοιχα.

4.Βασικός στόχος του έργου που επιτελεί ο σύμβουλος αναζητούντων εργασία είναι η προετοιμασία και η υποστήριξη των ανέργων για την ένταξη ή την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, καθώς και η αντιστοίχιση ή η σύζευξη του προφίλ του αναζητούντος εργασία με το περίγραμμα της προσφερόμενης θέσης εργασίας. Για την εκπλήρωση του στόχου τους, οι σύμβουλοι αναζητούντων εργασίας ασκούν τα εξής καθήκοντα:

α) τη διερεύνηση του προφίλ των ανέργων και την αναθεώρηση της υφιστάμενης μεθοδολογίας ταξινόμησης των αναζητούντων εργασία (ανάλυση προφίλ - profiling),

β) την πραγματοποίηση συνέντευξης με το ενδιαφερόμενο άτομο και την από κοινού σύνταξη του Ατομικού Σχεδίου Δράσης (Α.Σ.Δ.) του, κατόπιν συμφωνίας,

γ) την παρακολούθηση της πορείας του ανέργου και του Α.Σ.Δ. του και την τακτική τροποποίηση του τελευταίου, όποτε κρίνεται αναγκαίο,

δ) την εφαρμογή της διαδικασίας αντιστοίχίσης ή σύζευξης αναζητούντων εργασία και κενών θέσεων εργασίας, η οποία περιλαμβάνει την επαρκή αναζήτηση κενών θέσεων εργασίας, την αναλυτική ενημέρωση του προσώπου που αναζητεί εργασία και την υπόδειξη σε αυτό της κατάλληλης θέσης εργασίας, ε) την υλοποίηση δράσεων ομαδικής συμβουλευτικής,

στ) την οργάνωση δράσεων ορθής και συνεχούς πληροφόρησης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των αναζητούντων εργασία,

ζ) την παροχή διαρκούς υποστήριξης στους ανέργους που αναζητούν τρόπους να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, μέσω της διαδικασίας της εξατομικευμένης προσέγγισης, η οποία αποτελεί βασική ευθύνη των συμβούλων,

η) τη διαρκή συνεργασία με τους συμβούλους εργοδοτών της παρ. 5 και τη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων (Μ.Ε.Μ.Μ.Ε.)του Ο.Α.Ε.Δ., που αποτελούν τους κύριους διαύλους επικοινωνίας με τις ανάγκες των επιχειρήσεων.

5.Οι σύμβουλοι εργοδοτών αποτελούν τα βασικά πρόσωπα επαφής και συνεργασίας του Ο.Α.Ε.Δ., και ιδίως των Κ.Π.Α.2, με τις επιχειρήσεις που απευθύνονται σε αυτά, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου δραστηριότητας, με στόχο την παροχή υπηρεσιών και υποστήριξης για όλα τα θέματα αναζήτησης εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού. Για την εκπλήρωση του στόχου τους, οι σύμβουλοι εργοδοτών, ασκούν τα εξής καθήκοντα:

α) την ανάπτυξη σταθερών σχέσεων συνεργασίας των επιχειρήσεων με τις δομές του Ο.Α.Ε.Δ., β) την πραγματοποίηση επισκέψεων και συναντήσεων προσέγγισης με τους εργοδότες, ώστε να πληροφορούνται, να καταγράφουν και να αναλύουν τις ανάγκες τους σε ανθρώπινο δυναμικό και να τους ενημερώνουν για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.,

γ) την επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής προσέγγισης και την προετοιμασία για τη δημιουργία πλαισίου συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων μερών,

δ) τον εντοπισμό των κενών θέσεων εργασίας των επιχειρήσεων, την καταχώρησή τους στα αντίστοιχα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ. και την αποτύπωση του περιγράμματος της προσφερόμενης θέσης εργασίας, κατόπιν συνεργασίας με τον εκάστοτε εργοδότη,

ε) τη μέριμνα για την ταχεία κάλυψη των κενών θέσεων με άτομα που διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα και δεξιότητες, και την παρακολούθηση της πορείας της εκάστοτε τοποθέτησης,

στ) τη χαρτογράφηση των επιχειρήσεων της περιοχής τοπικής αρμοδιότητας του κάθε Κ.Π.Α.2, την ταξινόμηση των επιχειρήσεων, ανάλογα με το μέγεθος, τον κλάδο και το είδος της απασχόλησης, την κατηγοριοποίηση του κάθε κλάδου σε κύριο ή δευτερεύοντα και τη δημιουργία της αντίστοιχης λίστας ταξινόμησης των επιχειρήσεων,

ζ) την οργάνωση δράσεων ευαισθητοποίησης των εργοδοτών,

η) τη διαρκή υποστήριξη των επιχειρήσεων, μέσω ολοκληρωμένων και τυποποιημένων διαδικασιών προσέγγισης, καθώς και μέσω στοχοθετημένων επιχειρησιακών δράσεων,

θ) την ενημέρωση και διαρκή συνεργασία με τους συμβούλους αναζητούντων εργασία, της παρ. 4, με σκοπό

την αναζήτηση κατάλληλων υποψηφίων για τις προσφερόμενες κενές θέσεις εργασίας,

ι) την ενημέρωση και διαρκή συνεργασία με τα Γραφεία Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας

(Γ.Ε.Α.Σ.) των εκπαιδευτικών δομών του Ο.Α.Ε.Δ. ή άλλων φορέων, με σκοπό την αναζήτηση κατάλληλων

προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης των αναζητούντων εργασία,

ια) τη διαρκή συνεργασία με τη Μ.Ε.Μ.Μ.Ε. του Ο.Α.Ε.Δ., που αποτελεί τον κύριο δίαυλο επικοινωνίας με

τις ανάγκες των μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων,

ιβ) τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων, προκειμένου να καταστούν ωφελούμενες στοχευμένων ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης.

Άρθρο 2

Προσλήψεις Εργασιακών Συμβούλων


1.Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του δύναται, για τις ανάγκες εφαρμογής της δράσης σχετικά με Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης του

Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, να συνάπτει ατομικές συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για πρόσληψη νέων εργασιακών συμβούλων, κατηγορίας πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ειδικής ή γενικής διάταξης και μόνο μέχρι την ολοκλήρωση της δράσης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

2.Οι εν λόγω προσλήψεις διενεργούνται ύστερα από δημόσια προκήρυξη, η οποία εκδίδεται από τον ΟΑΕΔ μετά από έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π. και χωρίς προηγούμενη έγκριση της επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 (Α' 280) κατά το άρθρο 51 του ν. 4622/2019 (Α' 133). Στην προκήρυξη αναφέρονται, ιδίως, ο αριθμός του προσωπικού που θα προσληφθεί ανά κατηγορία, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα προσόντα πρόσληψης και ο τρόπος απόδειξης αυτών, τα κριτήρια επιλογής και ο τρόπος βαθμολόγησης αυτών, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και η διαδικασία.

3.Η αξιολόγηση των αιτήσεων διενεργείται από τριμελή τουλάχιστον Επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ.. Η Επιτροπή συντάσσει προσωρινούς πίνακες κατάταξης, απορριπτέων καιπροσληπτέων, τους οποίους δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του Ο.Α.Ε.Δ. και αποστέλλει στο Α.Σ.Ε.Π.. Κατά των πινάκων αυτών ασκείται ένσταση ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π., κατά τις οικείες διατάξεις, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επομένη της καταχώρισης αυτών στην ιστοσελίδα του Ο.Α.Ε.Δ..

4.Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί τον έλεγχο νομιμότητας, καθώς και τον κατ' ένσταση έλεγχο των πινάκων και ενημερώνει εν συνεχεία τον Ο.Α.Ε.Δ., προκειμένου αυτός να καταρτίσει τον οριστικό πίνακα προσληπτέων εφαρμοζομένων αναλόγως και των παρ. 8 KOL 9 του άρθρου 41 του ν. 4765/2021 (Α'6).

5.Ως προς την ανώτατη χρονική διάρκεια των συμβάσεων εφαρμόζονται τα άρθρα 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α' 135) και απαγορεύεται η μετατροπή τους σε συμβάσεις αορίστου χρόνου.

6.Το κόστος σύναψης των συμβάσεων αυτών βαρύνει τον Ο.Α.Ε.Δ. και εκκαθαρίζεται σε βάρος των πιστώσεων που θα χορηγηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Άρθρο 3
Επικεφαλής Μέσου Διοικητικού Επιπέδου στα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης


1.Στα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης (Κ.Π.Α.2) του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) ανατίθενται καθήκοντα Επικεφαλής Μέσου Διοικητικού Επιπέδου (Ε.Μ.Δ.Ε.) σε υπάλληλο του Κ.Π.Α.2, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, ανεξαρτήτως κλάδου και ειδικότητας. Η ανάθεση γίνεται με απόφαση του Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ., συνεκτιμώντας την επαγγελματική ή διοικητική εμπειρία του υπαλλήλου ή και τις δεξιότητες διαχείρισης έργων.

2.Βασικός στόχος του έργου που επιτελείο Ε.Μ.Δ.Ε. είναι: α) η ανάλυση των τοπικών δεδομένων της αγοράς εργασίας και η μέτρηση των επιδόσεων του Κ.Π.Α.2 βάσει στοχοθεσίας, β) η παρακολούθηση των βασικών διεργασιών του Κ.Π.Α.2, και, ιδίως, της διαδικασίας αντιστοίχισης/σύζευξηςτης ζήτησης και της προσφοράς της αγοράς εργασίας, γ) η παρακολούθηση της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων και η ορθή τήρηση των νέων νομοθετικών και κανονιστικών πρωτοβουλιών και δ) η ενημέρωση και η επικοινωνία των επιδόσεων του Κ.Π.Α.2 στα ανώτερα επίπεδα της Διοίκησης, αλλά και στην τοπική κοινωνία.

3.Για την εκπλήρωση του στόχου του, ο Ε.Μ.Δ.Ε. έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) τη διαρκή και ομαλή συνεργασία με τον Προϊστάμενο του Κ.Π.Α.2, τον οποίο συνεπικουρεί ως προς την αποτελεσματική οργάνωση και λειτουργία του Κ.Π.Α.2,

β) τον προγραμματισμό, τον συντονισμό και την αποτίμηση των τακτικών ή έκτακτων εσωτερικών συναντήσεων του Κ.Π.Α.2, μεταξύ των υπαλλήλων και του Προϊσταμένου, κατά τη διάρκεια των οποίων συζητούνται αφενός η επίδοση της υπηρεσίας και αφετέρου τα σημεία δυνητικής βελτίωσης, γ) τη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων της τοπικής αγοράς εργασίας και τη μέτρηση των επιδόσεων του Κ.Π.Α.2,

δ) την παρακολούθηση της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων και την ορθή τήρηση των νέων νομοθετικών και κανονιστικών πρωτοβουλιών,

ε) τη συλλογή και την κωδικοποίηση των κανονιστικών πράξεων και της νομοθεσίας που αφορούν στη λειτουργία του Ο.Α.Ε.Δ.,

στ) την καθιέρωση ως ενιαίου σημείου επαφής του Κ.Π.Α.2 με τα εσωτερικά και τα εξωτερικά κοινά της υπηρεσίας για ζητήματα ενημέρωσης, επικοινωνίας και δημοσιότητας.

Άρθρο 4
Εξατομικευμένη προσέγγιση


1.Κατόπιν της εγγραφής στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., οι άνεργοι συμμετέχουν στη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης, με σκοπό τη διερεύνηση των βιογραφικών τους στοιχείων, την ανάλυση των χαρακτηριστικών τους (προφίλ) και εν τέλει τη σύνταξη του Ατομικού τους Σχεδίου Δράσης (Α.Σ.Δ.), με την οποία ολοκληρώνεται η ανωτέρω διαδικασία και η οποία έχει ως σκοπό την άμεση και επιτυχή σύζευξη των καταγεγραμμένων ανέργων με τις ανάλογες διαθέσιμες θέσεις εργασίας («εξατομικευμένη προσέγγιση»),

2.Η διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης επικεντρώνεται ιδίως: α) στον καθορισμό του επαγγελματικού στόχου του ατόμου,

β) στη διερεύνηση και ανάλυση του προφίλ του ατόμου, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών χαρακτηριστικών, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του,

γ) στην (από κοινού) σύνταξη του Α.Σ.Δ., το οποίο ρυθμίζει τη συνεργασία μεταξύ του εργασιακού συμβούλου και του ατόμου,

δ) στην πρόταση για συμμετοχή του ατόμου σε δράσεις ή προγράμματα συμβουλευτικής, απασχόλησης ή κατάρτισης,

ε) στην επιτυχή σύζευξη και σύνδεση του επαγγελματικού προφίλ του ατόμου με τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας,

στ) στην επαγγελματική συμβουλευτική υποστήριξη σε ατομικό επίπεδο.

3.Η διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης διενεργείταιμέσω των εργασιακών συμβούλων, οι οποίοι αξιοποιούν τα βιογραφικά στοιχεία του κάθε ενδιαφερομένου, καταρτίζουν το Α.Σ.Δ. του, τον ενημερώνουν για διαθέσιμες δράσεις και προγράμματα και του προσφέρουν την απαραίτητη υποστήριξη και καθοδήγηση για την ένταξη ή την επανένταξή του στην αγορά εργασίας κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 1.

Άρθρο 5
Ομαδικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες


1.Οι άνεργοι που συμμετέχουν στη διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης και ολοκληρώνουν τη σύνταξη του Ατομικού Σχεδίου Δράσης (Α.Σ.Δ.) έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν σε δράσεις ομαδικών συμβουλευτικών υπηρεσιών που παρέχονται από ειδικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους ερνασιακούς συμβούλους του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.).

2.Οι ομαδικές συμβουλευτικές υπηρεσίες στηρίζονται σε σύγχρονες αρχές της επαγγελματικής συμβουλευτικής και αφορούν ενδεικτικά:

α) στη συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού,

β) στη συμβουλευτική τεχνικών αναζήτησης εργασίας και

γ) στη συμβουλευτική ανάληψης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

Οι ομαδικές συμβουλευτικές υπηρεσίες μπορούν να εμπλουτίζονται και να εξειδικεύονται σύμφωνα με τις νέες διαπιστωμένες ανάγκες των αναζητούντων εργασία, καθώς επίσης και με τις αλλαγές που συντελούνται στην αγορά εργασίας.

3.Σκοπός των ομαδικών συμβουλευτικών υπηρεσιών είναι η κινητοποίηση και ενδυνάμωση των μελών της ομάδας, ώστε να ενταχθούν με επιτυχία στην αγορά εργασίας το συντομότερο δυνατό, ιδίως μέσω της ενίσχυσης στην ανάπτυξη νέων ικανοτήτων και δεξιοτήτων και της στοχευμένης πληροφόρησης σχετικά με τις νέες τάσεις της αγοράς εργασίας, τους τρόπους αναζήτησης εργασίας, τις μεθόδους προσέγγισης των επιχειρήσεων με στόχο την επιτυχή διεκδίκηση θέσης εργασίας και τους τρόπους υλοποίησης μίας επιχειρηματικής ιδέας σε επιχειρηματικό σχέδιο με απώτερο στόχο τη δημιουργία βιώσιμης επιχείρησης.

4.Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύνανταινα καθορίζονται τα ειδικότερα προσόντα που απαιτείται να διαθέτουν οι εργασιακοί σύμβουλοι για να παρέχουν τις συμβουλευτικές υπηρεσίες του παρόντος, οι λεπτομέρειες σχετικά με την πιστοποίησή τους, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 6
Διευθυντές Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού


1.Ο Διευθυντής των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.), της Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης Α.με.Α. Αθηνών και του Εκπαιδευτικού Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης Εφήβων και Νέων με Ειδικές Ανάγκες Θεσσαλονίκης (Ε.Κ.Ε.Κ. Α.με.Α. Θεσσαλονίκης), δύναται να είναι μόνιμος δημόσιος υπάλληλος ή Ι.Δ.Α.Χ. ή μόνιμος εκπαιδευτικός της δημόσιας εκπαίδευσης.

2.Ο Διευθυντής των Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας (ΕΠΑ.Σ.) και των Πειραματικών Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας (Π.ΕΠΑ.Σ.) μπορεί να είναι μόνιμος εκπαιδευτικός της δημόσιας εκπαίδευσης και, ελλείψει αυτού, μόνιμος δημόσιος υπάλληλος ή Ι.Δ.Α.Χ..

3.Ο Διευθυντής των Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) των παρ. 1 και 2 πρέπει να διαθέτει αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής, επιστημονική, τεχνική ή άλλη κατάρτιση, εμπειρία στην επαγγελματική εκπαίδευση ή κατάρτιση που καλύπτει τις ανάγκες διοίκησης εκπαιδευτικού οργανισμού της φύσης και της αποστολής της εκάστοτε εκπαιδευτικής μονάδας. Συνεκτιμώνται συναφείς με την επαγγελματική εκπαίδευση ή κατάρτιση μεταπτυχιακές σπουδές, καθώς και επαγγελματική και διοικητική εμπειρία.

4.Με απόφαση του Υπουρνού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής Διευθυντών των Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ. των παρ. 1 και 2, εξειδικεύονται τα απαιτούμενα προσόντα, προσδιορίζονται τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής, προβλέπονται οι λεπτομέρειες της διαδικασίας και του τρόπου αξιολόγησης και επιλογής, τα αρμόδια όργανα και ρυθμίζεται κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.

Άρθρο 7
Μονάδα Εξυπηρέτησης Μεγάλων και Μεσαίων Επιχειρήσεων


1.Στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ανάπτυξης Δικτύου Υπηρεσιών Απασχόλησης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) λειτουργεί ως αυτοτελές γραφείο η Μονάδα Εξυπηρέτησης Μεγάλων και Μεσαίων Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Μ.Μ.Ε), η οποία έχει ως βασική αποστολή την αποτελεσματική σύζευξη της προσφοράς και της ζήτησης στην αγορά εργασίας, μέσω της ανάπτυξης μίας αμφίδρομης, σταθερής και διαρκούς σχέσης συνεργασίας και παροχής προσαρμοσμένων υπηρεσιών προς τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.

2.Καθήκοντα επικεφαλής της Μ.Ε.Μ.Μ.Ε ανατίθενται σε υπάλληλο της Διεύθυνσης Συντονισμού και Ανάπτυξης Δικτύου Υπηρεσιών Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ., ανεξαρτήτως κλάδου, ο οποίος διαθέτει επαγγελματική πείρα ή ακαδημαϊκό υπόβαθρο σε γνωστικό αντικείμενο σχετικό με την αποστολή της Μ.Ε.Μ.Μ.Ε.. Η ανάθεση γίνεται με απόφαση του Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ. σε πρόσωπο διαφορετικό από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης.

3.Για την εκπλήρωση της αποστολής της, η Μ.Ε.Μ.Μ.Ε. βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με τα Κ.Π.Α.2 σε όλη τη χώρα και τους εργασιακούς συμβούλους αναζητούντων εργασία και εργασιακούς συμβούλους εργοδοτών και:

α) προωθεί την εδραίωση μιας σταθερής σχέσης συνεργασίας του Ο.Α.Ε.Δ. με τις μεσαίες και τις μεγάλες επιχειρήσεις, καθώς και τη δικτύωση των υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ., μέσω αποκεντρωμένων επιχειρησιακών συνεργασιών με τις αντίστοιχες επιχειρήσεις της περιοχής τους,

β) παρακολουθεί τις εθνικές και διεθνείς εξελίξεις σε θέματα απασχόλησης του εργατικού δυναμικού, γ) συνεργάζεται με τους κοινωνικούς φορείς και εταίρους,

δ) προάγει τη διαφάνεια στην προβολή των θέσεων εργασίας, προβάλλει το έργο της και μεριμνά για την καθιέρωσή της ως σταθερό σημείο αναφοράς των μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων για τις ανάγκες τους σε ανθρώπινο δυναμικό,

ε) αξιοποιεί το σύνολο των δεδομένων που διαχειρίζεται, ιδίως σχετικά με τα βιογραφικά των ανέργων, ενημερώνει τις επιχειρήσεις και συνεργάζεται με το αρμόδιο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού που διαθέτει, στ) προσφέρει στις επιχειρήσεις προσαρμοσμένες και ποιοτικές υπηρεσίες εύρεσης εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, οι οποίες περιλαμβάνουν, ιδίως, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, την καταγραφή των κενών θέσεων εργασίας στην εκάστοτε επιχείρηση και τη διερεύνηση κατάλληλων υποψηφίων που αντιστοιχούν σε αυτές, την προεπιλογή υποψηφίων μέσω στοχευμένων συνεντεύξεων και τη συμμετοχή τους σε ημερίδες σταδιοδρομίας και άλλες εκδηλώσεις τις οποίες διοργανώνες ζ) παρακολουθεί τις τελικές επιλογές και τοποθετήσεις που πραγματοποιούνται, ανταλλάσσει δεδομένα και προβαίνει σε αξιολόγηση και απολογισμό της διαδικασίας για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σύζευξης.

Άρθρο 8
Μετακινήσεις του Διοικητή του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 2 της υποπαρ. Δ9 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015


Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 2 της υποπαρ. Δ9 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α' 94), περί του πεδίου εφαρμογής των διατάξεων για τις δαπάνες των μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος δεν εμπίπτουν, επίσης, οι πάσης φύσης μετακινήσεις του Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ., ως προς τη διαδικασία της έγκρισης μετακίνησης. Η διαδικασία έγκρισης μετακίνησης εσωτερικού εντός και εκτός έδρας του Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ. ρυθμίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Οικονομικών.».

Άρθρο 9

Παράταση της έναρξης ισχύος του Οργανισμού του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού - Τροποποίηση του άρθρου 73 του ν. 4623/2019 - Χρόνος έκδοσης του Κανονισμού Ταμειακής και Λογιστικής Διαχείρισης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού - Τροποποίηση του άρθρου 75 του ν. 4756/2020

1.Η παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4623/2019 (Α' 134), περί της έναρξης ισχύος του Οργανισμού του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), τροποποιείται από όταν ίσχυσε και διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 45 του π.δ. 70/2019 (Α' 110) αντικαθίσταται από όταν ίσχυσε ως εξής:

"Η ισχύς του παρόντος αρχίζει μετά την παρέλευση τριάντα (30) μηνών από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως."».

2.Το άρθρο 75 του ν. 4756/2020 (Α' 235), περί της έκδοσης του Κανονισμού Ταμειακής και Λογιστικής Διαχείρισης του Ο.Α.Ε.Δ., τροποποιείται ως προς τον χρόνο έκδοσής του, και διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 75

Κανονισμός Ταμειακής και Λογιστικής Διαχείρισης Ο.Α.Ε.Δ.

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδίδεται μετά από την έναρξη ισχύος του Οργανισμού του Ο.Α.Ε.Δ., Κανονισμός Ταμειακής και Λογιστικής Διαχείρισης του Ο.Α.Ε.Δ., μετά από εισήγηση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ..».

Άρθρο 10

Δυνατότητα μεταβίβασης αρμοδιοτήτων διατάκτη του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) δύναται, με την επιφύλαξη των παρ. 2 και 3 του άρθρου 65 του ν. 4270/2014 (Α'143), να μεταβιβάζει με απόφασή του αρμοδιότητες του κύριου διατάκτη:

α) για πάσης φύσεως δαπάνες ύψους έως δυόμιση χιλιάδες (2.500,00) ευρώ στους προϊσταμένους των Διευθύνσεων του Ο.Α.Ε.Δ., καθώς και στους νόμιμους αναπληρωτές αυτών,

β) για πάσης φύσεως δαπάνες ύψους από δυόμιση χιλιάδες ένα (2.501,00) έως τριάντα χιλιάδες (30.000,00) ευρώ, στους προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων του Ο.Α.Ε.Δ., καθώς και στους νόμιμους αναπληρωτές αυτών.

Άρθρο 11

Άρση κωλύματος ένταξης στο Μητρώο Ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού για μέλη δασικών συνεταιρισμών - Επιδότηση ανεργίας για τους δικαιούχους του άρθρου δέκατου όγδοου της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου -Τροποποίηση άρθρου δέκατου όγδοου της από 13.08.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου

1.Οι ρητινοκαλλιεργητές - μέλη Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας και Αναγκαστικών Δασικών Συνεταιρισμών που δραστηριοποιούνται στους Δήμους Μεγαρέων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντού δ ίου-Λίμνης-Αγίας Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεός Ελλάδας, μπορούν να εγγράφονται στο Μητρώο Ανέρνων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) διατηρώντας παράλληλα και την ιδιότητα του μέλους συνεταιρισμού, εφόσον δεν ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα στο πλαίσιο αυτής της ιδιότητας.

2.Η παρ. 3 του άρθρου δέκατου όγδοου της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 143), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α' 156), αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Οι ημέρες επιδότησης της ελάχιστης διάρκειας της τακτικής επιδότησης ανεργίας για τους δικαιούχους των προηγούμενων παραγράφων εξαιρούνται του περιορισμού της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 1545/1985 (Α' 91).».

Άρθρο 12

Προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης ανεργίας εποχικά εργαζομένων σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα για το έτος 2021 - Προσθήκη παρ. 9 στο άρθρο 4 του ν. 1545/1985

Στο άρθρο 4 του ν. 1545/1985 (Α 91), περί των προϋποθέσεων της επιδότησης ανεργίας, προστίθεται παρ. 9 ως εξής:

«9. Κατ’ εξαίρεση, ειδικά για το έτος 2021, για τους απασχολούμενους σε τουριστικά και επισιτιστικά, οι οποίοι υπάγονται στην περ. β) της παρ. 2, για τη χορήγηση του τακτικού επιδόματος ανεργίας αρκούν πενήντα (50) ημέρες εργασίας στην ασφάλιση κλάδου ανεργίας του ΟΑΕΔ, για να λάβουν την τακτική επιδότηση ανεργίας της παρ. 9 του άρθρου 6.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να καθορίζονται οι όροι, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.».

Άρθρο 13

Παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης για δεύτερο στάδιο υπαγωγής σε ρύθμιση του ν.4611/2019

Η προθεσμία του τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4611/2019 (Α' 73), ως προς την υποβολή αίτησης για υπαγωγή στο δεύτερο στάδιο της ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών του ν. 4611/2019, η οποία παρατάθηκε έως την 30ή.9.2021 με το άρθρο 263 του ν. 4798/2021 (Α' 68), παρατείνεται έως την 31η.12.2021.

Άρθρο 14

Ρύθμιση οφειλών προς τον Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης - Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 50 του ν. 4779/2021

Στο άρθρο 50 του ν. 4779/2021 (Α' 27), περί των ρυθμίσεων για τις επιχειρήσεις Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προστίθεται παρ. 5 ως εξής:

«5. Με τις προϋποθέσεις της παρ. 4 και σε έως τριάντα έξι (36) δόσεις, μπορούν να ρυθμιστούν οφειλές προς τον Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.), οι οποίες προκύπτουν από τις εισφορές της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 6 του α,ν. 248/1967 (Α' 243), για τη χρονική περίοδο από 01.12.2017 έως 31.03.2018. Η ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου καταλαμβάνει τις υπόχρεες επιχειρήσεις της παρ. ΙΑ του άρθρου 3 του α.ν. 248/1967 που δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 4 και οι οποίες κατά την έναρξη εφαρμογής του ν. 4498/2017 (Α' 172) υπέβαλαν στον e-Ε.Φ.Κ.Α μισθοδοτικές καταστάσεις για το προσωπικό τους που υπάγεται στην ασφάλιση του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. Η προθεσμία για την υποβολή της σχετικής αίτησης λήγει εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.».

Άρθρο 15

Καθορισμός ποσού για τη χρηματοδότηση της δαπάνης από την εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων - Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 120 του ν. 4611/2019

Στο άρθρο 120 του ν. 4611/2019 (Α'73) τροποποιείται η παρ. 1 περί των δαπανών οι οποίες καλύπτονται από την εγγραφή δαπάνης ύψους 0,5% του ΑΕΠ στον ετήσιο κοινωνικό προϋπολογισμό, τροποποιείται η παρ. 2 ως προς τη δαπάνη η οποία χρηματοδοτείται από το ποσό που καθορίζεται ετησίως πριν από την κατάθεση στη Βουλή του προσχεδίου του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Αρθρο 120

1.Από την 1.1.2020 στον ετήσιο κοινωνικό προϋπολογισμό εγγράφεται δαπάνη ύψους 0,5% του ΑΕΠ, από την οποία καλύπτεται η δαπάνη που δημιουργείται ετησίως σε εφαρμογή των υπ' αριθμ. 1890/2019 και 1891/2019 αποφάσεων της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικράτειας και τυχόν πλεόνασμα μεταφέρεται στον e-ΕφΚΑ, προκειμένου να καλυφθούν παροχές πρόνοιας και υγείας και δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης. Οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στον ετήσιο προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

2.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται πριν από την κατάθεση στη Βουλή του προσχεδίου του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη τις αναλογιστικές προβολές, τα στοιχεία εκτέλεσης του κοινωνικού προϋπολογισμού και τους ετήσιους δημοσιονομικούς στόχους, καθορίζεται ετησίως το ποσό που διατίθεται για τη χρηματοδότηση της δαπάνης από την εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων της παρ. 1.».

Άρθρο 16

Κίνητρο για υπαλλήλους e-Ε.Φ.Κ.Α. στον τομέα της εξυπηρέτησης πολιτών - Τροποποίηση άρθρου 21 ν.4354/2015

Στην παρ. 11 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α' 176), τροποποιείται το χρονικό διάστημα εφαρμογής, προστίθενται δύο νέα εδάφια και η παρ. 11 διαμορφώνεται ως εξής:

«11. Με κοινή απόφαση των Υπουρνών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στο προσωπικό που συμμετέχει στα κλιμάκια ομάδες, υποομάδες εργασίας και στις ομάδες εργασίας που συστάθηκαν ή συστήνονται και λειτουργούν εντός του έτους 2021 και 2022 με συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους για την εκκαθάριση των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης, τον κανονισμό και την πληρωμή συντάξεων του δημόσιου τομέα και όλων των πρώην ταμείων που εντάχθηκαν στον e-ΕΦΚΑ, καθορίζεται αποζημίωση, εφόσον επιτευχθούν οι ποσοτικοί στόχοι, η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει το όριο των επτά χιλιάδων διακοσίων (7.200) ευρώ το έτος, μη υπολογιζόμενου στην περίπτωση αυτή του ορίου της παρ. 3.

Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και στο προσωπικό του e- ΕΦΚΑ το οποίο απασχολείται εντός των ετών 2021 ή 2022 με συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους για την εξυπηρέτηση του κοινού μέσω του ενιαίου αριθμού εξυπηρέτησης πολιτών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και το οποίο ορίζεται με απόφαση του Διοικητή. Με όμοια απόφαση ορίζονται η μεθοδολογία προσδιορισμού των ποσοτικών στόχων εξυπηρέτησης του κοινού μέσω του ενιαίου αριθμού εξυπηρέτησης πολιτών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ο τρόπος παρακολούθησής τους και κάθε άλλο ειδικό θέμα για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου.».

Το διάβασα στο e-nomothesia.gr
"Έτσι μπορείς να αλλάξεις τις σκέψεις σου"
Για πληροφορίες πατήστε την εικόνα

Πατήστε την εικόνα για να δείτε όλη την συλλογή

ON LINE ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

ON LINE ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ
Συνεδρίες για να βρεις τον εαυτό σου και τον σκοπό σου - "Καλύτερα να αρχίσεις να βλέπεις τον εαυτό σου σαν ψυχή με σώμα... και όχι για σώμα με ψυχή"

Πληροφορίες για να επικοινωνήσετε με τον Στ. Πλουμιστό

Μάθετε για τις On Line Συνεδρίες ΕΔΩ

Για το κανάλι μου στο youtube Ploumistos Video ΕΔΩ

Για τις ηχητικές συνεδρίες Αφύπνισης, Διαλογισμού - Αυτοσυγκέντρωσης & Αυτοθεραπείας - Ίασης. Θα βρείτε ακόμη ομιλίες για την Αυτογνωσία & Σεμινάρια
επισκεφτείτε το www.voicehealing.gr

Για προσωπικές τηλε-συνεδρίες, Συμβουλευτικής, Αυτοβελτίωσης και Αφύπνισης του Νου ΕΔΩ

Άμεση επικοινωνία & ραντεβού: 6945 723 523

Εκπαίδευση για την Αφύπνιση του Νουπατήστε την εικόνα για να πάρετε πληροφορίες
Όνομα

ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΡΓΑ,493,ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ,2062,ΑΠΟΨΕΙΣ,98,Άρθρα,825,ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ,146,ΑΥΤΟΒΕΛΤΙΩΣΗ,815,ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ,185,ΑΦΥΠΝΙΣΗ,890,ΒΙΝΤΕΟ,281,ΒΟΛΟΣ,96,ΓΥΝΑΙΚΑ-THILIKO,1851,ΔΙΑΤΡΟΦΗ,204,Ειδηση-ολόγιο,9246,Ειδηση-ολόγιο ΕΛΛΑΔΑ,8167,ΕΚΤΑΚΤΑ,114,ΕΛΛΑΔΑ,1834,ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΩΝ - ΧΡΗΣΜΩΝ,64,ΕΠΙΒΙΩΣΗ,34,ΕΡΕΥΝΕΣ,62,ΖΩΗ,220,ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ,65,Θεσσαλία,1316,ΘΕΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ,69,ΘΡΗΣΚΕΙΑ,852,Κόσμος,10022,ΚΟΥΤΣΟΜΠΟΛΙΟ,17,ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΑ,53,ΝΕΑ ΤΑΞΗ,573,ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,1627,Πολιτική,6927,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ,6152,ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ - ΧΡΗΣΜΟΙ,79,ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΟΜΙΛΙΕΣ,64,Στηρίζω,344,ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ,1219,Τοπικά,11683,ΤΡΕΙΣ σημαντικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με τη στήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας-Π.Ε. Μαγνησίας,1,ΥΓΕΙΑ - ΕΡΕΥΝΕΣ,3157,ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ,68,ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ,109,ΧΟΡΗΓΙΕΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ,393,ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ,707,Eco-News,2869,GP - info,5,voice healing therapy,47,
ltr
item
Ploumistos.com: Αλλαγές στο επίδομα ανεργίας ΟΑΕΔ
Αλλαγές στο επίδομα ανεργίας ΟΑΕΔ
Αλλαγές στο επίδομα ανεργίας ΟΑΕΔ
https://www.e-nomothesia.gr/media/images/articles34/oaed-2.jpg
Ploumistos.com
https://www.ploumistos.com/2021/09/blog-post_277.html
https://www.ploumistos.com/
https://www.ploumistos.com/
https://www.ploumistos.com/2021/09/blog-post_277.html
false
8744407500552563135
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content