Πάσχα : Οι τελικές αποφάσεις της Εκκλησίας – Πώς θα γίνει η λειτουργία το βράδυ του Μ. Σαββάτου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Πάσχα : Οι τελικές αποφάσεις της Εκκλησίας – Πώς θα γίνει η λειτουργία το βράδυ του Μ. Σαββάτου

👉Με έναν πιστό ανά 25 τ.μ. και μέγιστο επιτρεπτό αριθμό τα 100 άτομα πρότεινε η Ιερά Σύνοδος να λειτουργήσουν φέτος το Πάσχα οι Ιεροί Ναοί σε όλες τις ακολουθίες της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδας, στην Αναστάσιμη Ακολουθία, αλλά και έως τη Δευτέρα του Θωμά.

Η εγκύκλιος της Ιεράς Συνόδου, που αναφέρει τα της λειτουργίας των Ιερών Ναών από την Κυριακή των Βαΐων (26η Ἀπριλίου) έως και τις 10 Μαΐου 2021, κάνει λόγο, επίσης, για τήρηση ελάχιστης απόστασης των δύο μέτρων μεταξύ των πιστών εντός και εκτός των ναών.

Διευκρινίζει δε πως σε περίπτωση κατά την οποία ο αριθμός των προσελθόντων υπερβαίνει τον επιτρεπόμενο, οι πιστοί δύνανται να παραμένουν στον προαύλιο χώρο προσευχόμενοι και τηρώντας υποχρεωτικά απόσταση τουλάχιστον δύο (2) μέτρων μεταξύ τους και ανά δέκα (10) τ.μ. επιφανείας (αφού θα έχουν τεθεί σε λειτουργία τα εξωτερικά μεγάφωνα).

Eπιπλέον, οι πιστοί κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στον Ιερό Ναό θα υποχρεούνται να φορούν διπλή προστατευτική μάσκα ή μονή μάσκα τύπου Ν95, την οποία θα αφαιρούν μόνο για τη Θεία Μετάληψη.

Οι θρησκευτικοί λειτουργοί, οι ιεροψάλτες και το προσωπικό του Ιερού Ναού (νεωκόροι κ.λπ.) θα υποβάλλονται δύο φορές την εβδομάδα σε ειδική εξέταση κορωνοϊού (τεστ), ενώ τα Εκκλησιαστικά Συμβούλια υποχρεούνται να θυροκολλούν τον επιτρεπόμενο αριθμό πιστών και το ωράριο των ακολουθιών προς αποφυγήν παρεξηγήσεων.

Το βράδυ του Μ. Σαββάτου θα τηρηθεί το εξής τυπικό:
8:10 μ.μ: Έναρξη ακολουθίας Παννυχίδος.
8:45 μ.μ: «Δεύτε λάβετε φως»
9:00 μ.μ: Χριστός Ανέστη

Διαβάστε αναλυτικά την εγκύκλιο:

Κα­τό­πιν Συ­νο­δι­κῆς Ἀ­πο­φά­σεως, ἡ ὁ­ποία ἐ­λή­φθη κατά τήν Συ­νε­δρί­αση τῆς Δι­αρ­κοῦς Ἱ­ε­ρᾶς Συ­νό­δου τῆς 20ῆς μη­νός Ἀ­πρι­λίου ἐ.ἔ., σᾶς γνω­ρί­ζουμε ὅτι ἡ Ἱ­ερά Σύ­νο­δος ἀ­πε­φά­σισε ὅ­πως σᾶς ἀ­πο­στεί­λει τήν πα­ροῦσα, ἡ ὁ­ποία δι­α­λαμ­βά­νει τά τῆς λει­τουρ­γίας τῶν Ἱ­ε­ρῶν Ναῶν ἀπό τήν Κυ­ρι­ακή τῶν Βα­ΐων 26η Ἀ­πρι­λίου ἕως καί τήν Δευ­τέρα τοῦ Θωμᾶ 10η Μα­ΐου ἐ.ἔ. 1) Κατά τήν εἴ­σοδο στόν Ἱ­ερό Ναό πρέ­πει νά ἐ­φαρ­μό­ζε­ται, μέ τήν ἐ­πι­τή­ρηση εἰ­δι­κῶς ἐ­ξου­σι­ο­δο­τη­θέν­τος ἐπί τούτῳ προ­σώ­που, ἡ τή­ρηση τῆς ἀ­πο­στά­σεως τῶν δύο (2) μέ­τρων με­ταξύ τῶν πι­στῶν. Ἡ πα­ρου­σία πι­στῶν ἐν­τός τῶν Ἱ­ε­ρῶν Ναῶν θά εἶ­ναι σύμ­φωνη μέ τήν ἀ­να­λο­γία τοῦ ἑνός (1) προ­σώ­που ἀνά εἴ­κοσι πέντε (25) τ.μ. ἐ­πι­φα­νείας καί μέ ἐ­λά­χι­στη ἀ­πό­σταση δύο (2) μέ­τρων με­ταξύ τους, μέ μέ­γι­στο ἐ­πι­τρε­πό­μενο ἀ­ρι­θμό πι­στῶν τά ἑ­κατό (100) πρό­σωπα. Κατά τόν ὑ­πο­λο­γι­σμό τῶν ὡς ἄνω προ­σώ­πων ἐ­ξαι­ροῦν­ται οἱ Λει­τουρ­γοί καί τό προ­σω­πικό τοῦ Ἱ­ε­ροῦ Ναοῦ (ἱ­ε­ρο­ψάλ­τες, νε­ω­κό­ροι, ἐ­πί­τρο­ποι κ.λπ.).

2) Οἱ πι­στοί, κατά τήν δι­άρ­κεια τῆς πα­ρα­μο­νῆς τους στόν Ἱ­ερό Ναό, ὑ­πο­χρε­οῦν­ται νά φο­ροῦν δι­πλό προ­στα­τευ­τικό κά­λυμμα προ­σώ­που (μά­σκα ὑ­φα­σμά­τινη καί χει­ρουρ­γική) ἤ μονή μά­σκα τύ­που Ν95, τήν ὁποία θά ἀ­φαι­ροῦν μόνο γιά τήν Θεία Με­τά­ληψη. Ἐάν κά­ποιος πι­στός κατά τήν δι­άρ­κεια τῆς πα­ρα­μο­νῆς του στόν Ἱ­ερό Ναό πα­ρου­σι­ά­σει συμ­πτώ­ματα ἀ­σθε­νείας, ἐ­πι­βάλ­λε­ται ἡ ἄ­μεση καί ἀ­σφα­λής ἀ­πο­μά­κρυνσή του ἤ, ἐφ’ ὅ­σον τοῦτο δέν εἶ­ναι δυ­να­τόν, ἡ ἀ­σφα­λής με­τα­κί­νησή του σέ αὐ­το­τελῆ χῶρο, μέ σκοπό νά ἀ­πο­φευ­χθεῖ ἡ ἐ­παφή του μέ ἄλλα πρό­σωπα. Πρός ἀν­τι­με­τώ­πιση τέ­τοιου εἴ­δους φαι­νο­μέ­νων, κρί­νε­ται ὑ­πο­χρε­ω­τική ἡ πρό­βλεψη γιά τήν ὕ­παρξη κα­ταλ­λή­λου χώ­ρου (π.χ. γρα­φεῖο, χῶ­ρος στό πνευ­μα­τικό κέν­τρο κ.λπ.) μέ ἐ­παρκῆ ἐ­ξα­ε­ρι­σμό, ὅ­που θά ὑ­πάρ­χουν μά­σκες, χαρ­το­μάν­δηλα, πλα­στική σα­κούλα γιά τήν ἀ­πόρ­ριψη ὑ­γει­ο­νο­μι­κοῦ ὑ­λι­κοῦ καί ἀν­τι­ση­πτικό δι­ά­λυμα χει­ρῶν.

3) Πρός τόν σκοπό τῆς ἐ­νη­με­ρώ­σεως καί δι­ευ­κο­λύν­σεως τῶν πι­στῶν, ἀλλά καί τῆς πι­στῆς ἐ­φαρ­μο­γῆς τῶν προ­βλε­πο­μέ­νων ὑ­γει­ο­νο­μι­κῶν μέ­τρων, τά Ἐκ­κλη­σι­α­στικά Συμ­βού­λια ὅ­λων τῶν Ἱ­ε­ρῶν Ναῶν ὑ­πο­χρε­οῦν­ται νά ἀ­ναρ­τοῦν στούς πί­να­κες ἀ­να­κοι­νώ­σεων ἤ/καί στίς ὑ­πάρ­χου­σες ἱ­στο­σε­λί­δες τους τά ἑ­ξῆς: α) τόν συ­νο­λικό ἀ­ρι­θμό τῶν πι­στῶν, οἱ ὁ­ποῖοι δύ­ναν­ται νά πα­ρευ­ρί­σκον­ται ταυ­το­χρό­νως ἐν­τός τοῦ Ἱ­ε­ροῦ Ναοῦ, συμ­φώ­νως πρός τίς ἀ­νω­τέρω ὑ­γει­ο­νο­μι­κές ὑ­πο­δεί­ξεις, β) τό ὡ­ρά­ριο τε­λέ­σεως τῶν Ἱ­ε­ρῶν Ἀ­κο­λου­θιῶν καί γ) τό ὡ­ρά­ριο κατά τό ὁ­ποῖο ὁ Ἱ­ε­ρός Ναός θά πα­ρα­μέ­νει ἀ­νοι­κτός γιά τήν προ­σέ­λευση τῶν πι­στῶν.

4) Σέ πε­ρί­πτωση κατά τήν ὁ­ποία ὁ ἀ­ρι­θμός τῶν προ­σελ­θόν­των πι­στῶν ὑ­περ­βαί­νει τόν ἐ­πι­τρε­πό­μενο γιά τούς εἰ­σερ­χο­μέ­νους στούς Ἱ­ε­ρούς Να­ούς, οἱ πι­στοί δύ­ναν­ται νά πα­ρα­μέ­νουν στόν προ­αύ­λιο χῶρο προ­σευ­χό­με­νοι καί τη­ρῶν­τας ὑ­πο­χρε­ω­τι­κῶς ἀ­πό­σταση του­λά­χι­στον δύο (2) μέ­τρων με­ταξύ τους καί ἀνά δέκα (10) τ.μ. ἐ­πι­φα­νείας, ἀ­φοῦ θά ἔ­χουν τε­θεῖ σέ λει­τουρ­γία τά ἐ­ξω­τε­ρικά με­γά­φωνα τῶν Ἱ­ε­ρῶν Ναῶν, στό προ­βλε­πό­μενο ἐ­πί­πεδο ἐκ­πομ­πῆς ἤ­χου. Ὅ­που οἱ συν­θῆ­κες εὐ­νο­οῦν, ἐ­πι­τρέ­πε­ται καί ἡ τέ­λεση ὑ­παι­θρίων Ἱ­ε­ρῶν Ἀ­κο­λου­θιῶν τῇ ἀ­δείᾳ τοῦ οἰ­κείου Ἀρ­χι­ε­ρέως.

5) Στίς εἰ­σό­δους τῶν Ἱ­ε­ρῶν Ναῶν θά το­πο­θε­τη­θοῦν ἀν­τι­ση­πτικά/ἀ­πο­λυ­μαν­τικά γιά τήν ὑ­πο­χρε­ω­τική ἀ­πο­λύ­μανση τῶν χει­ρῶν ὅλων τῶν εἰ­σερ­χο­μέ­νων, ἐνῶ σέ ἐμ­φα­νές ση­μεῖο τοῦ Ἱ­ε­ροῦ Ναοῦ θά το­πο­θε­τη­θεῖ καί ὁ προ­βλε­πό­με­νος ἀ­ναγ­καῖος ἐ­ξο­πλι­σμός ὑ­γι­ει­νῆς (χαρ­το­μάν­δηλα, χάρ­τι­νες πετ­σέ­τες κ.λπ.).
ΕΤΣΙ ΑΛΛΑΖΕΙΣ ΤΙΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΣΟΥ
Πάτησε την εικόνα και Μάθε πως γίνεταιΠληροφορίες για να επικοινωνήσετε με τον Στ. Πλουμιστό

Μάθετε για τις ομιλίες και τα σεμινάρια ΕΔΩ

Για το κανάλι μου στο youtube Ploumistos Video ΕΔΩ

H πρωτοποριακή μέθοδος με ηχητικές συνεδρίες για Αφύπνιση, Αυτοβελτίωση, Διαλοδισμό - Αυτοσυγκέντρωση, συνεδρίες Αυτοθεραπείας - Ίασης. Θα βρείτε ακόμη ομιλίες για την Αυτογνωσία & Σεμινάρια
επισκεφτείτε το www.voicehealing.gr

Για προσωπικές τηλε-συνεδρίες, Συμβουλευτικής, Αυτοβελτίωσης και Αφύπνισης του Νου ΕΔΩ

Άμεση επικοινωνία & ραντεβού: 6945 723 523

Ο Σταύρος Πλουμιστός ως ιδρυτής του Συμβουλευτικού κέντρου ΕΥ ΦΕΡΕΣΘΑΙ από το 2000, συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες του ως Σύμβουλος Αφύπνισης του Νου & Αυτοβελτίωσης (Spiritual Energy Healing-man) Εκπαιδευτής και​ Σύμβουλος​ ζωής.

Ως ολιστικός σύμβουλος, έχει δημιουργήσει έπειτα από έρευνα και εκατοντάδες εθελοντικές δοκιμές με πελάτες του, την δική του μεθοδολογία με τίτλο "Voice Healing".

Πραγματοποιεί προσωπικές συνεδρίες Αφύπνισης - Αυτοβελτίωσης, προσωπικής καθοδήγησης και διαισθητικής αρωγής. Επίσης Διαλέξεις - Σεμινάρια, Workshop και Δωρεάν Αφυπνιστικές ομιλίες ανα την Ελλάδα για φιλανθρωπικούς σκοπούς.
Όνομα

ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΡΓΑ,448,ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ,1979,ΑΠΟΨΕΙΣ,64,Άρθρα,816,ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ,110,ΑΥΤΟΒΕΛΤΙΩΣΗ,713,ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ,138,ΑΦΥΠΝΙΣΗ,763,ΒΙΝΤΕΟ,193,ΒΟΛΟΣ,71,ΓΥΝΑΙΚΑ-THILIKO,1825,ΔΙΑΤΡΟΦΗ,171,Ειδηση-ολόγιο,9246,Ειδηση-ολόγιο ΕΛΛΑΔΑ,8167,ΕΚΤΑΚΤΑ,112,ΕΛΛΑΔΑ,1259,ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΩΝ - ΧΡΗΣΜΩΝ,64,ΕΠΙΒΙΩΣΗ,28,ΕΡΕΥΝΕΣ,47,ΖΩΗ,159,ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ,41,Θεσσαλία,1315,ΘΕΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ,45,ΘΡΗΣΚΕΙΑ,492,Κόσμος,9647,ΚΟΥΤΣΟΜΠΟΛΙΟ,17,ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΑ,49,ΝΕΑ ΤΑΞΗ,434,ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,1547,Πολιτική,6843,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ,5993,ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ - ΧΡΗΣΜΟΙ,75,ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΟΜΙΛΙΕΣ,59,Στηρίζω,342,ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ,1139,Τοπικά,11683,ΤΡΕΙΣ σημαντικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με τη στήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας-Π.Ε. Μαγνησίας,1,ΥΓΕΙΑ - ΕΡΕΥΝΕΣ,2778,ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ,40,ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ,92,ΧΟΡΗΓΙΕΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ,393,ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ,637,Eco-News,2789,GP - info,5,voice healing therapy,39,
ltr
item
Ploumistos.com: Πάσχα : Οι τελικές αποφάσεις της Εκκλησίας – Πώς θα γίνει η λειτουργία το βράδυ του Μ. Σαββάτου
Πάσχα : Οι τελικές αποφάσεις της Εκκλησίας – Πώς θα γίνει η λειτουργία το βράδυ του Μ. Σαββάτου
Πάσχα : Οι τελικές αποφάσεις της Εκκλησίας – Πώς θα γίνει η λειτουργία το βράδυ του Μ. Σαββάτου
https://www.in.gr/wp-content/uploads/2021/04/4790335_1.jpg
Ploumistos.com
https://www.ploumistos.com/2021/04/blog-post_135.html
https://www.ploumistos.com/
https://www.ploumistos.com/
https://www.ploumistos.com/2021/04/blog-post_135.html
false
8744407500552563135
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ Διαβάστε περισσότερα Reply Cancel reply Delete By Home ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Προβολή όλων ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ LABEL ΑΡΧΕΙΟ SEARCH ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ Not found any post match with your request ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΡΧΙΚΗ Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευτ Τρ Τετ Πεμ Παρ Σατ Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μάιος Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content