Ὁ άνθρωπος της Νέας εποχής αποκόπτεται από τον Θεό, προβάλλοντας την αυτοθεΐα του

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Ὁ άνθρωπος της Νέας εποχής αποκόπτεται από τον Θεό, προβάλλοντας την αυτοθεΐα του

👉Στό γενικευμένο ἀντίθεο καί ἀντίχριστο πνεῦμα τῆς Νέας Ἐποχῆς, μέσα στό ὁποῖο ζοῦμε καί ἀλλοιωνόμαστε κάθε μέρα καί περισσότερο, ὅ­λα τά χα­ρί­σμα­τα πού ὁ Θε­ός ἔδωσε στόν ἄν­θρω­πο μέ τό κα­τ’ εἰ­κό­να πα­ρα­ποι­οῦν­ται καί ἀντιστρέφον­ται. Κατά ἀνάλογο τρόπο, ἀντιστρέφεται καί ὁ προορισμός τοῦ ἀνθρώπου, τό καθ’ ὁμοίωση δηλαδή, πού εἶναι ἡ θέωση.

Ὁ ση­με­ρι­νός νέ­ος τύ­πος ἀν­θρώ­που δέν ἔ­χα­σε ἁ­πλῶς τόν προ­ο­ρι­σμό του, ἀλ­λά τόν ἄλ­λα­ξε οἰ­κει­ο­θε­λῶς, τόν με­τέ­τρε­ψε, τόν ἀν­τι­κα­τέ­στη­σε μέ ἄλ­λον. Ὁ ἄνθρωπος τῆς Νέας Ἐποχῆς ἀποκόπτεται ἐνεργά καί συστηματικά καί ἀυτονομεῖται συνειδητά ἀπό τόν Θεό, προβάλλοντας τό ἀτομικό εἴδωλο τῆς αὐτοθεΐας του.

Ἀρνεῖται μέ δική του ἐπιλογή τόν προορισμό πού τοῦ ἔδωσε ὁ Δημιουργός Του. Δέν ἐπιθυμεῖ νά γίνει «θεός κατά χάριν», ἀλλά ὑποκύπτει στήν φι­λο­δο­ξί­α τῆς αὐτονομημένης ἰσοθεΐας, ὅ­τι μπορεῖ, δηλαδή, νά γίνει θεός «δί­χα Θε­οῦ καί πρό Θε­οῦ καί οὐ κα­τά Θε­όν».[3] Ἡ ἄρ­νη­ση ἀ­πό τόν ἄν­θρω­πο τοῦ Θεανδρικοῦ Προσώπου τοῦ Χριστοῦ (τέλειος Θεός καί τέλειος ἄνθρωπος) εἶ­ναι ἡ «νέ­α πτώ­ση», ἡ πτώ­ση τοῦ «νέ­ου τύ­που ἀν­θρώ­που». Εἶ­ναι ὁ ὑ­πο­βι­βα­σμός ἀ­πό τήν θε­αν­θρω­πό­τη­τα στήν ἀνθρω­πο­θεότη­τα.

Μέ τόν ἑκούσιο αὐτό ὑποβιβασμό του, στήν πραγματικότητα ὁ ἄνθρωπος ἀποκηρύσσει καί ἀπενεργοποιεῖ οἰκειοθελῶς τά ἰδιαίτερα χαρίσματα καί τά προνόμια, μέ τά ὁποῖα τόν προίκισε ὁ Θεός.

Τό αὐ­τε­ξού­σιο (κύριο γνώρισμα τοῦ κατ’ εἰκόνα), ἡ θεόσδοτη, δηλαδή, ἐ­λευ­θε­ρί­α, ἀ­πεμ­πο­λεῖ­ται ἀ­πό τόν ἴ­διο τόν ἄν­θρω­πο, πού ἀ­δυ­να­τεῖ νά ση­κώ­σει τό «βά­ρος» αὐτῆς τῆς ἐ­λευ­θε­ρί­ας του. Παραιτεῖται ἀπό τόν ἀ­γώ­να, τήν ἐ­πι­μο­νή καί τίς θυ­σί­ες γιά νά τήν δι­α­τη­ρή­σει, νά τήν διεκδι­κή­σει καί νά τήν ἐ­πα­να­κτή­σει. Προ­τι­μᾶ τόν εὔ­κο­λο δρό­μο τῆς κα­θο­δη­γή­σε­ως, τῆς προ­κα­θο­ρι­σμέ­νης πο­ρεί­ας, τῶν προ­κα­τα­σκευ­α­σμέ­νων ὁ­ρα­μά­των, τῶν προ­α­πο­φα­σι­σμέ­νων ἐπιλο­γῶν καί τῆς πο­δη­γε­τή­σε­ως ἀπό τά παγκόσμια κέντρα ἐξουσίας καί ἐλέγχου.

Θυσιάζει τήν ἐλευθερία του καί τήν ἰδιοπροσωπία του στόν βωμό τῆς ἀ­σφά­λειας, τῆς ἀνέσεως, τῆς εὐ­η­με­ρί­ας, τῆς ποιότητος ζω­ῆς, τῆς ἀ­να­πτύ­ξε­ως, τῆς ἐκρηκτικῆς προόδου τῆς ἐπιστήμης, τῆς τεχνολογίας καί τῆς πλησμονῆς τῶν ποικίλων ἀ­γα­θῶν πού ἀ­πο­λαμ­βά­νει. Τό εἶ­χε, ἄλ­λω­στε, διατυπώ­σει τό­σο εὔ­στο­χα καί προ­φη­τι­κά, πο­λύ πρίν, ὁ μεγάλος Ρῶ­σος ὀρ­θό­δο­ξος συγ­γρα­φέ­ας Φι­ον­τόρ Ντοστογιέφσκυ στόν ἀ­πα­ρά­μιλ­λο μῦ­θο του, τόν μῦθο τοῦ Μεγάλου Ἱ­ε­ρο­ε­ξε­τα­στῆ: «Καμ­μιά ἐ­πι­στή­μη δέν θά τούς δώσει ψω­μί ὅ­σο θά μέ­νουν ἐ­λεύ­θε­ροι, μά στό τέ­λος θάρ­θουν νά καταθέσουν τήν ἐ­λευ­θε­ρί­α τους στά πό­δια μας καί θά μᾶς ποῦν: “Κάν­τε μας σκλά­βους, μά χορ­τᾶστε μας”­­[4]».

Ἡ κυ­ρι­αρ­χι­κή ἐ­ξου­σί­α ἐ­πί τοῦ κτι­στοῦ κό­σμου, πού δώ­ρη­σε ὁ Θε­ός στόν ἄν­θρω­πο ὁ­ρί­ζον­τάς τον βασιλέα, διαχειριστή καί φύ­λα­κα τοῦ πα­ρα­δεί­σου, δι­α­στρέ­φε­ται σέ ἐγ­κλη­μα­τι­κή ἐ­πέμ­βα­ση καί ἐκ­με­τάλ­λευ­ση τῆς φύ­σε­ως –στό ὄ­νο­μα τῆς ἀ­να­πτύ­ξε­ως καί τῆς προ­ό­δου– μέ ὀ­λέ­θρι­ες καί μή ἀ­να­στρέ­ψι­μες συ­νέ­πει­ες γιά τό πε­ρι­βάλ­λον, ἀλ­λά καί γιά τόν ἴ­διο τόν ἄν­θρω­πο, πού ἀ­πό προ­στά­της γί­νε­ται δυ­νά­στης καί καταστροφέας τῆς φυ­σι­κῆς δη­μι­ουρ­γί­ας.

Ἡ δη­μι­ουρ­γι­κή καί γνω­στι­κή ἱ­κα­νό­τη­τα, πού ὁ Θε­ός ἔ­δω­σε στόν ἄν­θρω­πο μέ τό κα­τ’ εἰ­κό­να, πα­ρα­ποι­εῖ­ται, ἐ­πί­σης, καί δι­α­στρέ­φε­ται.

Ὁ νέ­ος ἄν­θρω­πος, με­τά τήν ἀλ­λο­τρί­ω­ση πού ἐ­πέ­φε­ρε στήν φύ­ση, μέ τήν πλη­θώ­ρα πλέ­ον τῶν με­ταλ­λαγ­μέ­νων προ­ϊ­όν­των πού μᾶς κα­τα­κλύ­ζουν, ἐ­πι­θυ­μεῖ καί ἐ­πι­χει­ρεῖ πλέον, νά ἐ­πέμ­βει γε­νε­τι­κά (ἤ ἐπιγενετικά) καί στόν ἴ­διο τόν ἀν­θρώ­πι­νο ὀρ­γα­νι­σμό, -κύτταρα, DNA- προ­κα­λών­τας «τε­χνη­τή ἐ­ξέ­λι­ξη», τόν «ἐπανασχεδιασμό τῆς ἀνθρώπινης κατάστασης», νά «ἀναβαθμίσει» τό ἀνθρώπινο εἶδος μέσω βιοτεχνολογικῶν ἐνισχύσεων καί ἐπαυξήσεων (σέ συνδυασμό μέ τήν ἐξωτερική Τεχνητή Νοημοσύνη), κα­θώς κρί­νει ἀ­τε­λή ἤ ἀ­νε­παρ­κή τήν φυ­σι­κή του κατάσταση καί ἐ­ξέ­λι­ξη, αὐτή πού τοῦ χάρισε ὁ Δημιουργός του. (Δηλώνουν ὅτι θά χρειαστεῖ νά ἀλλάξουμε τήν Βιοχημεία μας καί νά ξανασχεδιάσουμε τό σῶμα καί τόν νοῦ μας!).

Νέ­ες ἐ­πι­στῆ­μες, ὅ­πως ἡ βι­ο­τε­χνο­λο­γί­α, ἡ να­νο­τε­χνο­λο­γί­α, ἡ νευ­ρο­θε­ο­λο­γί­α, ἡ κυ­βερ­νη­τι­κή, ἡ γε­νε­τι­κή μη­χα­νι­κή, ἡ νέ­α εὐ­γο­νι­κή καί πολ­λές ἄλ­λες, ἀ­γω­νί­ζον­ται κα­θη­με­ρι­νά γιά τήν ἐ­πί­τευ­ξη αὐ­τῆς τῆς νέ­ας πραγ­μα­τι­κό­τη­τας, «τήν ὑ­πέρ­βα­ση τοῦ ἀν­θρώ­πι­νου εἴ­δους ἀ­πό τόν ἴ­διο τόν ἄν­θρω­πο[5]». Εἶ­ναι ἡ ἀντιστροφή τῆς δη­μι­ουρ­γι­κῆς καί γνω­στι­κῆς ἱ­κα­νό­τη­τος πού χάρισε ὁ Θε­ός στόν ἄν­θρω­πο, ὁ Ὁ­ποῖ­ος «ἔ­δω­κεν ἐ­πι­στή­μη τοῖς ἀν­θρώ­ποις ἐν­δο­ξά­ζε­σθαι ἐν τοῖς θαυ­μα­σί­οις αὐ­τοῦ[6]». Μέ τήν Νέ­α Ἐ­πι­στή­μη ὁ ἄν­θρω­πος σφε­τε­ρί­ζε­ται τήν Γνώ­ση, τήν Σο­φί­α καί τήν Δό­ξα τοῦ Θε­οῦ καί αὐ­το­α­να­κη­ρύσ­σε­ται σέ δημιουργό στήν θέ­ση τοῦ Δη­μι­ουρ­γοῦ του. Ἡ ἐμ­πει­ρί­α τῆς Χά­ρι­τος, ἡ σύ­νε­ση, ἡ σοφία καί ἡ δι­ά­κρι­ση, πού χα­ρί­ζει τό ­Ἅγιο Πνεῦ­μα, ἀν­τι­κα­θί­σταν­ται ἀ­πό τήν πε­πε­ρα­σμέ­νη ἀνθρώπινη σκέ­ψη (σέ συνδυασμό μέ φιλοσοφικοθρησκευτικά συστήματα ἀνατολίτικης προέλευσης πού συσκοτίζουν τόν ἀνθρώπινο νοῦ) καί ξε­κι­νᾶ ὁ κα­τή­φο­ρός του σέ δι­α­λο­γι­σμό, καθοδηγούμενο ὁραματισμό, σέ ἐ­λεγ­χό­με­νη-κα­τευ­θυ­νό­με­νη σκέ­ψη, γνωστικές ἐγκεφαλικές παρεμβάσεις ἤ σέ ὅ,τι ἄλ­λο διεστραμμέ­νο καί ἀ­πα­ξι­ω­τι­κό «ἀ­να­κα­λύ­πτε­ται» ἤ «ἐφευρίσκεται» στίς μέ­ρες μας καί ὁδηγεῖ στόν ἀπανθρωπισμό τοῦ ἀνθρώπου!

Στίς μέρες μας γίνεται συνεχῶς λόγος γιά τό (ἀστρολογικῆς προέλευσης) «πέ­ρα­σμα» ἀ­πό τήν Πα­λαι­ά Ἐποχή τῶν Ἰχθύων (τοῦ Χριστοῦ, δηλαδή) στήν Νέ­α Ἐ­πο­χή τοῦ Ὑδροχόου (πού ἀναμένει τόν «Ὑδροχοϊκό Χριστό»), στήν Ἐ­πο­χή τοῦ Νέου Ἀνθρώπου, πού θά ἔχει ἀφυπνίσει τήν θεϊκότητά του μέσω διαφόρων τεχνικῶν.

Πρόκειται οὐσιαστικά γιά τήν μετάβαση ἀπό τόν Θεάνθρωπο στόν Ἀνθρωπόθεο! Τήν μετάβαση αὐτή τήν πιστοποιεῖ ἡ συνεχῶς διαφημιζόμενη «ἀνύψωση τῆς Ἀνθρωπότητας» (σύμφωνα μέ τούς Νεοεποχίτες) πρός «νέες ἤ βελτιωμένες μορφές ὕπαρξης»: ἀπό τόν Ἄνθρωπο, στόν Μετάνθρωπο. Ἀπό τόν homo sapiens (νοήμων ἄνθρωπος) στόν homo deus (ἄνθρωπος θεός).

Βι­ώ­νον­τας αὐτή τήν σύγχρονη τραγική καί ὀδυνηρή πραγματικότητα, εἶ­ναι κατε­πεί­γου­σα ἀ­νάγ­κη νά ξαναβροῦμε τόν χαμένο ἑαυτό μας, τήν ἀθάνατη ψυχή μας· νά ξαναβροῦμε τόν Χριστό· νά ἐπαναπροσδιορίσουμε τίς προτεραιότητες καί τόν σκοπό τῆς ζωῆς μας. Νά ξαναθυμηθοῦμε ὅτι ἡ κλήση καί ὁ στόχος μας εἶναι ὁ Οὐρανός καί ἡ συμβασιλεία μέ τόν Χριστό στήν ἀτελεύτητη αἰωνιότητα. Κι αὐτό θά γίνει μέσα ἀπό τήν τακτική μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς, τήν γνώση τῆς ἁγιοπνευματικῆς ἐμπειρίας τῶν Ἁγίων (πού ἔχουν ἀποθησαυρίσει στά συγγράμματά τους) καί τήν ἐφαρμογή της στήν καθημερινότητά μας καί -κυρίως- μέσα ἀπό τήν ἔμπρακτη, εἰλικρινή καί ὑπαρξιακή τήρηση ὅλων τῶν ἐντολῶν.

Πηγή: alopsis.gr
ΕΤΣΙ ΑΛΛΑΖΕΙΣ ΤΙΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΣΟΥ
Κάνε την εγγραφή σου στο ploumistos.com $desc=και θα λαμβάνεις όλα τα νέα άρθρα μου στο mail σου

Πάτησε την εικόνα και Μάθε πως γίνεταιΠληροφορίες για να επικοινωνήσετε με τον Στ. Πλουμιστό

Μάθετε για τις ομιλίες και τα σεμινάρια ΕΔΩ

Για το κανάλι μου στο youtube Ploumistos Video ΕΔΩ

H πρωτοποριακή μέθοδος με ηχητικές συνεδρίες για Αφύπνιση, Αυτοβελτίωση, Διαλοδισμό - Αυτοσυγκέντρωση, συνεδρίες Αυτοθεραπείας - Ίασης. Θα βρείτε ακόμη ομιλίες για την Αυτογνωσία & Σεμινάρια
επισκεφτείτε το www.voicehealing.gr

Για προσωπικές τηλε-συνεδρίες, Συμβουλευτικής, Αυτοβελτίωσης και Αφύπνισης του Νου ΕΔΩ

Άμεση επικοινωνία & ραντεβού: 6945 723 523

Ο Σταύρος Πλουμιστός ως ιδρυτής του Συμβουλευτικού κέντρου ΕΥ ΦΕΡΕΣΘΑΙ από το 2000, συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες του ως Σύμβουλος Αφύπνισης του Νου & Αυτοβελτίωσης (Spiritual Energy Healing-man) Εκπαιδευτής και​ Σύμβουλος​ ζωής.

Ως ολιστικός σύμβουλος, έχει δημιουργήσει έπειτα από έρευνα και εκατοντάδες εθελοντικές δοκιμές με πελάτες του, την δική του μεθοδολογία με τίτλο "Voice Healing".

Πραγματοποιεί προσωπικές συνεδρίες Αφύπνισης - Αυτοβελτίωσης, προσωπικής καθοδήγησης και διαισθητικής αρωγής. Επίσης Διαλέξεις - Σεμινάρια, Workshop και Δωρεάν Αφυπνιστικές ομιλίες ανα την Ελλάδα για φιλανθρωπικούς σκοπούς.
Όνομα

ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΡΓΑ,429,ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ,1947,ΑΠΟΨΕΙΣ,42,Άρθρα,814,ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ,107,ΑΥΤΟΒΕΛΤΙΩΣΗ,693,ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ,127,ΑΦΥΠΝΙΣΗ,754,ΒΙΝΤΕΟ,188,ΒΟΛΟΣ,56,ΓΥΝΑΙΚΑ-THILIKO,1814,ΔΙΑΤΡΟΦΗ,150,Ειδηση-ολόγιο,9246,Ειδηση-ολόγιο ΕΛΛΑΔΑ,8167,ΕΚΤΑΚΤΑ,110,ΕΛΛΑΔΑ,853,ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΩΝ - ΧΡΗΣΜΩΝ,64,ΕΠΙΒΙΩΣΗ,25,ΕΡΕΥΝΕΣ,45,ΖΩΗ,142,ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ,37,Θεσσαλία,1315,ΘΕΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ,39,ΘΡΗΣΚΕΙΑ,376,Κόσμος,9500,ΚΟΥΤΣΟΜΠΟΛΙΟ,17,ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΑ,46,ΝΕΑ ΤΑΞΗ,364,ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,1519,Πολιτική,6798,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ,5932,ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ - ΧΡΗΣΜΟΙ,73,ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΟΜΙΛΙΕΣ,59,Στηρίζω,341,ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ,1100,Τοπικά,11683,ΤΡΕΙΣ σημαντικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με τη στήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας-Π.Ε. Μαγνησίας,1,ΥΓΕΙΑ - ΕΡΕΥΝΕΣ,2586,ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ,34,ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ,88,ΧΟΡΗΓΙΕΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ,393,ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ,616,Eco-News,2752,GP - info,5,voice healing therapy,36,
ltr
item
Ploumistos.com: Ὁ άνθρωπος της Νέας εποχής αποκόπτεται από τον Θεό, προβάλλοντας την αυτοθεΐα του
Ὁ άνθρωπος της Νέας εποχής αποκόπτεται από τον Θεό, προβάλλοντας την αυτοθεΐα του
Ὁ άνθρωπος της Νέας εποχής αποκόπτεται από τον Θεό, προβάλλοντας την αυτοθεΐα του
https://antikleidi.com/wp-content/uploads/2014/10/heaven_and_hell_by_joker84.jpg
Ploumistos.com
https://www.ploumistos.com/2021/03/blog-post_37.html
https://www.ploumistos.com/
https://www.ploumistos.com/
https://www.ploumistos.com/2021/03/blog-post_37.html
false
8744407500552563135
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ Διαβάστε περισσότερα Reply Cancel reply Delete By Home ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Προβολή όλων ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ LABEL ΑΡΧΕΙΟ SEARCH ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ Not found any post match with your request ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΡΧΙΚΗ Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευτ Τρ Τετ Πεμ Παρ Σατ Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μάιος Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content