================================================================================================================ ================================================================================================================

Τελευταίες Ειδήσεις

recent
.

ΑΝΑΛΥΣΗ του Ν. Λυγερού: Ποιος είναι ο λόγος της νέας ονομασίας των Σκοπίων να υπάρχει η ελληνική ΑΟΖ;

⍆Το ερώτημα είναι απλό, χωρίς να είναι απλό. Ποιος είναι ο λόγος μετά από διαπραγματεύσεις... που αφορούσαν επίσημα το θέμα της νέας ονομασίας των Σκοπίων να υπάρχει η ελληνική ΑΟΖ; Πιο συγκεκριμένα το άρθρο 13 της Συμφωνίας έχει ως εξής:

Άρθρο 13

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το δεύτερο συμβαλλόμενο μέρος είναι κλειστό, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα καθοδηγούνται από τις σχετικές προβλέψεις της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τη Δικαιοσύνη της Θάλασσας, οι οποίες θα έχουν πρακτική εφαρμογή, αλλά θα εφαρμόζονται και όταν θα συνάπτονται συμφωνίες που αναφέρονται στο άρθρο 18 της παρούσας Συμφωνίας. [σ. 14/20]

Βέβαια κάποιος που δεν είναι ειδικός δεν θα έχει την αναφορά στην ελληνική ΑΕΖ επειδή δεν έχει καταγραφεί ή εκφράσει, αλλά όσοι έχουν διαβάσει το δίκαιο της θάλασσας (UNCLOS) και ειδικότερα το πέμπτο μέρος που αφορά την έννοια της ΕΖΖ (ΕΕΖ) γνώσει τα άρθρα 61, 62 και 69. Το άρθρο 61 αφορά τη διατήρηση των ζώντων πόρων.

Άρθρο 61

Διατήρηση των ζώντων πόρων

1. Το παράκτιο κράτος καθορίζει το επιτρεπόμενο αλίευμα των ζώντων πόρων στην αποκλειστική οικονομική του ζώνη.

2. Το παράκτιο κράτος, λαμβάνοντας υπόψη τα βέλτιστα επιστημονικά στοιχεία που διαθέτει, εξασφαλίζει, μέσω κατάλληλων μέτρων διατήρησης και διαχείρισης, ότι η διατήρηση των βιολογικών πόρων στην αποκλειστική οικονομική ζώνη δεν κινδυνεύει από υπερεκμετάλλευση. Κατά περίπτωση, το παράκτιο κράτος και οι αρμόδιες διεθνείς οργανώσεις, υποπεριφερειακές, περιφερειακές ή παγκόσμιες, συνεργάζονται για το σκοπό αυτό.

3. Τα μέτρα αυτά σχεδιάζονται επίσης για να διατηρήσουν ή να αποκαταστήσουν τους πληθυσμούς των συγκομιζόμενων ειδών σε επίπεδα που μπορούν να παράγουν τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση, ανάλογα με τους σχετικούς περιβαλλοντικούς και οικονομικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών αναγκών των παράκτιων αλιευτικών κοινοτήτων και των ειδικών απαιτήσεων των αναπτυσσομένων κρατών , λαμβάνοντας υπόψη τα αλιευτικά πρότυπα, την αλληλεξάρτηση των αποθεμάτων και τα γενικά προτεινόμενα ελάχιστα διεθνή πρότυπα, είτε υποπεριφερειακά, είτε περιφερειακά είτε παγκόσμια.

4. Κατά τη λήψη τέτοιων μέτρων, το παράκτιο κράτος λαμβάνει υπόψη τις επιπτώσεις στα είδη που συνδέονται ή εξαρτώνται από τα συγκομιζόμενα είδη με σκοπό τη διατήρηση ή την αποκατάσταση των πληθυσμών αυτών των συνδεδεμένων ή εξαρτώμενων ειδών σε επίπεδα υψηλότερα από τα επίπεδα στα οποία η αναπαραγωγή τους μπορεί να απειληθεί σοβαρά.

5. Οι διαθέσιμες επιστημονικές πληροφορίες, τα στατιστικά στοιχεία για τα αλιεύματα και την αλιευτική προσπάθεια καθώς και άλλα δεδομένα σχετικά με τη διατήρηση των ιχθυαποθεμάτων συνεισφέρονται και ανταλλάσσονται σε τακτική βάση μέσω αρμόδιων διεθνών οργανισμών, υποπεριφερειακών, περιφερειακών ή παγκόσμιων, όπου ενδείκνυται και με τη συμμετοχή όλων Ενδιαφερόμενα κράτη, συμπεριλαμβανομένων των κρατών των οποίων οι υπήκοοι επιτρέπεται να αλιεύουν στην αποκλειστική οικονομική ζώνη.

Το άρθρο 62 της χρήσης των ζώντων πόρων.

Άρθρο 62

Χρήση των έμβιων πόρων

1. Το παράκτιο κράτος προάγει τον στόχο της βέλτιστης χρήσης των έμβιων πόρων στην αποκλειστική οικονομική ζώνη, με την επιφύλαξη του άρθρου 61.

2. Το παράκτιο κράτος καθορίζει την ικανότητά του να συλλέγει τους ζώντες πόρους του αποκλειστικού οικονομικού ζώνη. Όταν το παράκτιο κράτος δεν έχει την ικανότητα να συλλέγει το σύνολο των επιτρεπομένων αλιευμάτων, παρέχει, μέσω συμφωνιών ή άλλων ρυθμίσεων και σύμφωνα με τους όρους, τους όρους, τους νόμους και τους κανονισμούς που αναφέρονται στην παράγραφο 4, άλλα κράτη με πρόσβαση στο πλεόνασμα επιτρεπόμενα αλιεύματα, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 69 και 70, ιδίως όσον αφορά τα αναφερόμενα σε αυτά αναπτυσσόμενα κράτη.

3. Για την παροχή πρόσβασης σε άλλα κράτη στην αποκλειστική οικονομική ζώνη του δυνάμει του παρόντος άρθρου, το παράκτιο κράτος λαμβάνει υπόψη όλους τους σχετικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της σημασίας των ζώντων πόρων της περιοχής για την οικονομία του συγκεκριμένου παράκτιου κράτους και των άλλων εθνικών συμφερόντων της, τις διατάξεις των άρθρων 69 και 70, τις απαιτήσεις των αναπτυσσόμενων κρατών στην υποπεριοχή ή την περιφέρεια για τη συγκομιδή μέρους του πλεονάσματος και την ανάγκη ελαχιστοποίησης της οικονομικής εξάρθρωσης στα κράτη των οποίων οι υπήκοοι αλιεύουν συνήθως στη ζώνη αυτή κατέβαλε σημαντικές προσπάθειες στην έρευνα και τον εντοπισμό των αποθεμάτων.

4. Οι υπήκοοι άλλων κρατών που αλιεύουν στην αποκλειστική οικονομική ζώνη συμμορφώνονται με τα μέτρα διατήρησης και με τους άλλους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται στις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις του παράκτιου κράτους. Οι εν λόγω νόμοι και κανονισμοί είναι συνεπείς με την παρούσα σύμβαση και μπορούν να αφορούν, μεταξύ άλλων, τα εξής:

α) χορήγηση αδειών αλιέων, αλιευτικών σκαφών και εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένης της καταβολής τελών και άλλων μορφών αμοιβής, η οποία, στην περίπτωση της ανάπτυξης παράκτια κράτη, μπορεί να συνίσταται σε επαρκή αποζημίωση στον τομέα της χρηματοδότησης, του εξοπλισμού και της τεχνολογίας που σχετίζεται με τον κλάδο της αλιείας ·

β) τον καθορισμό των ειδών που μπορούν να αλιεύονται και τον καθορισμό ποσοστώσεων αλιευμάτων, είτε σε σχέση με συγκεκριμένα αποθέματα ή ομάδες αποθεμάτων είτε αλιεύματα ανά σκάφος για ένα χρονικό διάστημα ή για αλιεύματα από υπηκόους οποιουδήποτε κράτους κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου ·

γ) τη ρύθμιση των εποχών και των περιοχών αλιείας, των τύπων, των μεγεθών και της ποσότητας εργαλείων, καθώς και των τύπων, μεγεθών και αριθμού των αλιευτικών σκαφών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ·
δ) τον καθορισμό της ηλικίας και του μεγέθους των ψαριών και άλλων ειδών που μπορούν να αλιεύονται ·

ε) προσδιορισμός των απαιτούμενων πληροφοριών για τα αλιευτικά σκάφη, συμπεριλαμβανομένων των στατιστικών αλιευμάτων και αλιευτικής προσπάθειας και των εκθέσεων σχετικά με τη θέση των σκαφών ·

στ) να απαιτεί, βάσει της εξουσιοδότησης και του ελέγχου του παράκτιου κράτους, τη διεξαγωγή συγκεκριμένων ερευνητικών προγραμμάτων στον τομέα της αλιείας και τη ρύθμιση της διεξαγωγής των ερευνών αυτών, συμπεριλαμβανομένης της δειγματοληψίας των αλιευμάτων, της διάθεσης δειγμάτων και της υποβολής σχετικών επιστημονικών δεδομένων ·

ζ) την τοποθέτηση παρατηρητών ή εκπαιδευομένων στα εν λόγω σκάφη από το παράκτιο κράτος ·

η) η εκφόρτωση του συνόλου ή μέρους των αλιευμάτων από τα εν λόγω σκάφη στους λιμένες του παράκτιου κράτους ·

(i) τους όρους και τις προϋποθέσεις που αφορούν τις κοινοπραξίες ή άλλες συμφωνίες συνεργασίας,

ι) απαιτήσεις για την κατάρτιση του προσωπικού και τη μεταφορά τεχνολογίας στον τομέα της αλιείας, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης της ικανότητας του παράκτιου κράτους να διεξάγει έρευνα στον τομέα της αλιείας ·

ια) διαδικασίες επιβολής.

5. Τα παράκτια κράτη ενημερώνουν δεόντως τους νόμους και τους κανονισμούς διατήρησης και διαχείρισης.

Το άρθρο 69 αφορά το δικαίωμα των κρατουμένων κρατών.

Άρθρο 69

Δικαίωμα των κρατών που είναι κλειδωμένα στην ξηρά

1. Τα νησιωτικά κράτη έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε δίκαιη βάση στην εκμετάλλευση κατάλληλου τμήματος του πλεονάσματος των έμβιων πόρων των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών των παράκτιων κρατών της ίδιας υποπεριοχής ή περιφέρειας λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οικονομικές και γεωγραφικές συνθήκες όλων των ενδιαφερομένων κρατών και σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και των άρθρων 61 και 62.

2. Οι όροι και οι λεπτομέρειες της συμμετοχής αυτής καθορίζονται από τα ενδιαφερόμενα κράτη μέσω διμερείς, υποπεριφερειακές ή περιφερειακές συμφωνίες, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων:

α) την ανάγκη να αποφευχθούν επιζήμιες συνέπειες για τις αλιευτικές κοινότητες ή τις αλιευτικές βιομηχανίες του παράκτιου κράτους ·

β) ο βαθμός στον οποίο το νησιωτικό κράτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, συμμετέχει ή δικαιούται να συμμετέχει στο πλαίσιο υφιστάμενων διμερών, υποπεριφερειακών ή περιφερειακών συμφωνιών για την εκμετάλλευση των ζώντων πόρων των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών άλλων παράκτια κράτη ·

γ) το βαθμό στον οποίο άλλα κράτη με στενή επαφή με την ξηρά και τα γεωγραφικά μειονεκτούντα κράτη συμμετέχουν στην εκμετάλλευση των ζώντων πόρων της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης του παράκτιου κράτους και την επακόλουθη ανάγκη να αποφευχθεί ιδιαίτερη επιβάρυνση για κάθε παράκτιο κράτος ή μέρος του;

δ) τις διατροφικές ανάγκες των πληθυσμών των αντίστοιχων κρατών.

3. Όταν η αλιευτική ικανότητα ενός παράκτιου κράτους προσεγγίζει ένα σημείο το οποίο θα του επέτρεπε να συγκομίζει το σύνολο των επιτρεπόμενων αλιευμάτων των ζώντων πόρων στην αποκλειστική οικονομική ζώνη του, το παράκτιο κράτος και άλλα ενδιαφερόμενα κράτη συνεργάζονται για τη δημιουργία δίκαιου καθεστώτος διμερής, υποπεριφερειακή ή περιφερειακή βάση, ώστε να επιτρέπεται η συμμετοχή των αναπτυσσόμενων στενά συνδεδεμένων κρατών της ίδιας υποπεριφέρειας ή περιοχής στην εκμετάλλευση των ζώντων πόρων των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών των παράκτιων κρατών της υποπεριφέρειας ή της περιοχής, ανάλογα με τις περιστάσεις και με όρους ικανοποιητικούς για όλα τα μέρη. Κατά την εφαρμογή της παρούσας διάταξης, λαμβάνονται επίσης υπόψη οι παράγοντες που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

4. Τα ανεπτυγμένα νησιωτικά κράτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, δικαιούνται να συμμετέχουν στην εκμετάλλευση των ζώντων πόρων μόνο στις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες ανεπτυγμένων παράκτιων κρατών της ίδιας υποπεριοχής ή περιφέρειας, λαμβάνοντας υπόψη το βαθμό στον οποίο παραχωρώντας πρόσβαση σε άλλα κράτη στους ζώντες πόρους της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης του, έλαβε υπόψη την ανάγκη ελαχιστοποίησης των επιζήμιων επιπτώσεων στις αλιευτικές κοινότητες και της οικονομικής εξάρθρωσης στα κράτη των οποίων οι υπήκοοι αλιεύουν συνήθως στη ζώνη αυτή.

5. Οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν με την επιφύλαξη συμφωνιών που έχουν συμφωνηθεί σε υποπεριφέρειες ή περιοχές στις οποίες τα παράκτια κράτη μπορούν να χορηγούν στα χερσαία νησιά της ίδιας υποπεριοχής ή περιφέρειας ίσα ή προτιμησιακά δικαιώματα για την εκμετάλλευση των ζώντων πόρων στις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες.

Με αυτά τα δεδομένα γίνεται κατανοητό ότι το άρθρο 13 της Συμφωνίας αφορά στην ελληνική ΑΟΖ. Με άλλα λόγια ενώ δεν έχουμε ακόμη θεσπίσει στην ΑΟΖ τη διαπραγματευτική ομάδα που είχε θέσει ήδη στο πλαίσιο της συμφωνίας για να μπορέσει να αξιοποιηθεί η Σκόπια σε σχέση με τις ζώντες οργανώσεις. Αυτό σημαίνει ότι μιλούμε για αλιεία εκ μέρους των Σκοπίων μέσα στον Αιγαίο Πέλαγος. Πιο απλά λοιπόν οι Σκοπιανοί θα μπορέσουν να λειτουργήσουν σε αυτό το πλαίσιο χάρη στο δικό μας συμβιβασμό χωρίς να είχα πάρει τίποτα. Αυτό το απλό Έλληνες ψαράδες το ξέρουν ή θα το μάθουν εκ των υστερε. Για να υπάρξει το άρθρο 13 σε αυτή τη Συμφωνία που αφορούσε επίσημα την ονομασία των Σκοπίων.

Είναι τιμή μας που ο καθηγητής και στρατηγικός σύμβουλος, δρ. Νίκος Λυγερός συνεργάζεται με το www.ploumistos.com
ΑΝΑΛΥΣΗ του Ν. Λυγερού: Ποιος είναι ο λόγος της νέας ονομασίας των Σκοπίων να υπάρχει η ελληνική ΑΟΖ; Reviewed by PLOUMISTOS on 10:12 π.μ. Rating: 5
All Rights Reserved by Ploumistos.com © 2017 - 2018
Powered By Fekas Brothers , Designed by Dimitris Fekas
All rights Reserved to Stavros Ploumistos

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

PLOUMISTOS. Από το Blogger.