_____________________________________________________________________________________________________________________ =====================================================================================================================

Τελευταίες Ειδήσεις

recent
.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας είναι απόλυτα αντίθετος στην καύση σκουπιδιών για την παραγωγή ενέργειας στην περιοχή μας

⍆Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας σε έκτακτη σύσκεψή του...
την Τρίτη 6/3/2018 με μοναδικό θέμα την καύση και παραγωγή RDF & SRF στην περιοχή μας, ομόφωνα αποφάσισε να εκδώσει την ακόλουθη ανακοίνωση.

O Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας παρακολουθεί αδιαλείπτως και εκ του σύνεγγυς τα θέματα που αφορούν στην χρήση εναλλακτικών καυσίμων από σκουπίδια (RDF και SRF) από βιομηχανίες της περιοχής μας, καθώς και την συζήτηση σε σχέση με αυτά τα θέματα, λόγω της θεσμικής του αρμοδιότητας για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας.

Από τα επιστημονικά δεδομένα που μελετήσαμε, προκύπτει ότι η χρήση εναλλακτικών καυσίμων από σκουπίδια (RDF ή SRF) με σκοπό την παραγωγή ενέργειας προς χρήση από τις βιομηχανίες ή την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειες, εμπεριέχει σοβαρούς κινδύνους για την δημόσια υγεία, λόγω επιβάρυνσης του περιβάλλοντος από τα κατά την καύση εκλυόμενα αέρια που περιέχουν τοξικές ουσίες (διοξίνες, φουράνια, υδράργυρος κ.λ.π.). 

Είναι γεγονός ότι σε οργανωμένες χώρες της κεντρικής Ευρώπης που χρησιμοποιούν αυτόν τον τρόπο παραγωγής ενέργειας, έχουν αναπτυχθεί συστήματα προστασίας του περιβάλλοντος από την έκλυση αυτών των επικίνδυνων ουσιών, όπως επίσης και αυστηροί ελεγκτικοί μηχανισμοί, προκειμένου να μην επιβαρύνεται το περιβάλλον, με αποτελέσματα που από άλλους κρίνονται ικανοποιητικά και από άλλους αμφισβητούνται.

Στην περιοχή μας από ετών έχει ήδη δοθεί από το κράτος άδεια καύσης RDF (και ήδη χρησιμοποιείται) σε βιομηχανία της περιοχής μας, προς παραγωγή ενέργειας, χωρίς να διαθέτει , όπως είναι παραδεκτό, τον αναγκαίο εξοπλισμό και τα απαραίτητα συστήματα ελέγχου και ασφαλείας. Επίσης ο δήμος Βόλου έχει αποφασίσει να δημιουργήσει εργοστάσιο παραγωγής RDF και SRF από ανακυκλώσιμα σκουπίδια, χωρίς προηγουμένως να έχει ολοκληρώσει την διαδικασία ανακύκλωσης με ξεχωριστούς κάδους για γυαλί, μέταλλο, ξύλο, πλαστικό, χαρτί. Αυτά τα δύο γεγονότα μας προβληματίζουν για την περαιτέρω επιβάρυνση του περιβάλλοντος στην περιοχή μας, και την δυσμενή επίπτωση που μπορεί να έχει αυτό στην υγεία των πολιτών.

Παρατηρούμε λοιπόν στην περιοχή μας να έχει δρομολογηθεί η εφαρμογή ενός μοντέλου παραγωγής εναλλακτικών καυσίμων από σκουπίδια (RDF και SRF), σε συνδυασμό με την καύση αυτών των υλικών για παραγωγή ενέργειας, χωρίς να έχουν εξασφαλισθεί οι αναγκαίες και απαραίτητες προϋποθέσεις για την διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας των πολιτών. Αυτό μας προκαλεί έντονη ανησυχία και προβληματισμό για την περίπτωση που η περιοχή μας έχει επιλεγεί να λειτουργήσει πειραματικά για να εφαρμοσθεί το μοντέλο παραγωγής και καύσης σκουπιδιών με σκοπό την παραγωγή ενέργειας. Χρησιμοποιείται μάλιστα ως πρόσχημα η πρακτική σε αυτά τα θέματα που ακολουθείται σε χώρες οργανωμένες και ευνομούμενες της κεντρικής Ευρώπης, παραβλέποντας όμως ότι δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση μας καμία από τις προϋποθέσεις που προβλέπονται και εφαρμόζονται εκεί.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας:

1. Είναι απόλυτα αντίθετος στην καύση RDF ή SRF για την παραγωγή οποιασδήποτε μορφής ενέργειας στην περιοχή μας με δεδομένο και παραδεκτό από όλους τους αρμόδιους και υπεύθυνους ότι αφενός τα εργοστάσια της περιοχής μας δεν διαθέτουν, ούτε τον εξοπλισμό, ούτε τους μηχανισμούς ασφαλείας και αφετέρου δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί αυστηροί και συνεχείς που να εξασφαλίζουν την αποτροπή της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος και της υγείας των ανθρώπων.

2. Καλούμε τον δήμο Βόλου να δημιουργήσει ολοκληρωμένη διαχείριση και ανακύκλωση των σκουπιδιών στο Χ.Υ.Τ.Α Βόλου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, αφενός για να μην μας επιβάλλονται πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την μη ολοκληρωμένη λειτουργία του, αφετέρου για να υπάρχει μηδενικό υπόλοιπο σκουπιδιών (zero waste) που θα επιβαρύνουν το υπέδαφος και θα ανοίγουν την όρεξη σε οποιονδήποτε για παραγωγή R.D.F. και S.R.F. στην περιοχή μας. 

3. Ζητούμε από τον Δήμο Βόλου και από την Περιφέρεια Θεσσαλίας να χρηματοδοτήσουν την δημιουργία ενιαίου δικτύου καταμέτρησης αέριας ρύπανσης (PM 10 κ.λ.π.), προκειμένου να έχουμε πλήρη και συνεχή εικόνα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης του πολεοδομικού συγκροτήματος Βόλου, με σκοπό να προφυλάσσεται αποτελεσματικά η υγεία των πολιτών, ιδίως των ευπαθών ομάδων. Η ευθύνη λειτουργίας του δικτύου αυτού να ανατεθεί στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και τα αποτελέσματα των καταγραφών αυτών να άμεσα και συνεχώς προσβάσιμα στο διαδίκτυο από όλους.

4. Ζητούμε από τον Δήμο Βόλου να συμβάλει οικονομικά στην επιδημιολογική μελέτη για τα νοσήματα του καρκίνου στην περιοχή μας, που διενεργείται ήδη από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ένα μέρος της έχει χρηματοδοτηθεί από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, καταδεικνύοντας την ευαισθησία της σε αυτό το θέμα. Η μελέτη αυτή πρέπει να συνεχισθεί και να ολοκληρωθεί με τον επιστημονικό τρόπο που προβλέπεται, προκειμένου να γνωρίζουμε τεκμηριωμένα την νοσηρότητα στην περιοχή μας σε σχέση με την επιβάρυνση του περιβάλλοντος που παρατηρείται.

5. Προτείνουμε να διοργανωθεί επιστημονική εκδήλωση με θέμα την χρήση εναλλακτικών καυσίμων από σκουπίδια με σκοπό την παραγωγή ενέργειας, με ομιλητές εξειδικευμένους επιστήμονες σε αυτό το αντικείμενο. Η εκδήλωση αυτή να διοργανωθεί από την Περιφέρεια Θεσσαλίας σε συνεργασία με τους επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς της περιοχής μας, προκειμένου να ενημερωθούν υπεύθυνα οι κάτοικοι για αυτό το τόσο σοβαρό θέμα.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας, εκ του θεσμικού του ρόλου διαχρονικώς και παγίως, υπερασπίζεται το πολυτιμότερο αγαθό του ανθρώπου που είναι η υγεία του, χωρίς καμία έκπτωση στην θέση του αυτή σε σχέση με οικονομικά, πολιτικά και ιδιοτελή συμφέρονται που δεν σέβονται, δεν αντιλαμβάνονται και δεν αποδέχονται αυτήν την άποψη.

Ο Δήμος Βόλου απαντά με ημερίδα για την επεξεργασία απορριμμάτων
Ο Δήμος Βόλου απευθυνόμενος στην κοινωνία ενώπιον της οποίας είναι υποχρεωμένος να θέσει όλα τα αντικειμενικά στοιχεία για την κατασκευή και λειτουργία μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων, διοργανώνει ημερίδα, με ελεύθερη συμμετοχή των πολιτών, στις 20 Μαρτίου, ημέρα Τρίτη, στις 5.30 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Βόλου, με τη συμμετοχή των μελετητών και ειδικών επιστημόνων
Ο Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας είναι απόλυτα αντίθετος στην καύση σκουπιδιών για την παραγωγή ενέργειας στην περιοχή μας Reviewed by PLOUMISTOS. COM on 1:31 μ.μ. Rating: 5
All Rights Reserved by Ploumistos.com © 2017 - 2018
Powered By Fekas Brothers , Designed by Dimitris Fekas
All rights Reserved to Stavros Ploumistos

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

PLOUMISTOS. Από το Blogger.